Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Obmedzenie leteckých emisií na ochranu pred klimatickými zmenami

04. 01. 2007, Enviroportal
Obmedzenie leteckých emisií na ochranu pred klimatickými zmenami

Lietanie je jedným z hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov v Európe. Očakáva sa, že jeho zahrnutie do systému obchodovania s emisiami (SOE) by do roku 2020 mohlo znížiť emisie oxidu uhličitého spôsobené leteckou dopravou o 46 %.Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať

04. 01. 2007, Enviroportal
Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať

Letecká doprava je integrálnou súčasťou rozvoja súdobej spoločnosti, pretože umožňuje v rekordnom čase prekonávať veľké vzdialenosti. Podľa predpovedí sa jej objem do roku 2020 dokonca viac než zdvojnásobí. Nemožno však ignorovať fakt, že emisie z lietadiel narúšajú pokrok v iných sektoroch a zároveň bránia dosahovaniu cieľov Kjótskeho protokolu.O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie

21. 12. 2006, Enviroportal
O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš viedol slovenskú delegáciu na rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie. Jednou z tém pondelňajšieho rokovania v Bruseli boli rozhodnutia o zrušení dočasného zákazu používania a predaja dvoch typov geneticky modifikovanej kukurice v Rakúsku.Pripomienkové konanie: Návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska

13. 12. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska

Uznesením vlády SR č. 817 zo 4. októbra 2006 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 64/2006 prijatého na 4. schôdzi NR SR, v bode B.2. bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva, ministrovi životného prostredia a podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády spoločný návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov a po schválení vládou predložiť tento návrh Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, do 31. decembra 2006. Uznesenie Národnej rady SR č. 64 zo 7. septembra 2006 bolo prijaté k Správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri ochrane území postihnutých živelnou pohromou.Systém včasného varovania pred prírodnými katastrofami a Slovensko

08. 12. 2006, Enviroportal
Systém včasného varovania pred prírodnými katastrofami a Slovensko

Slovensko sa takisto zapája do medzinárodných aktivít na vybudovanie systému včasného varovania pred prírodnými katastrofami v rámci skupiny GEO.Pripomienkové konanie: Návrh postupu SR v súvislosti s Rozhodnutím EK zo dňa 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót, predloženého SR podľa smernice EP...

04. 12. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh postupu SR v súvislosti s Rozhodnutím EK zo dňa 29. novembra 2006, ktoré sa týka Národného plánu prideľovania emisných kvót, predloženého SR podľa smernice EP...

Materiál sa predkladá z dôvodu potreby určenia ďalšieho postupu ako reakcie Slovenskej republiky na rozhodnutie Európskej komisie znížiť celkový objem emisných kvót pre SR o 10 387 739 ton oxidu uhličitého ročne na obdobie 2008 - 2012 oproti navrhovanému množstvu, čo predstavuje zníženie o 25%.MŽP SR: Čo priniesla 12. konferencia predstaviteľov strán Rámcového dohovoru o zmene klímy

04. 12. 2006, Enviroportal
MŽP SR: Čo priniesla 12. konferencia predstaviteľov strán Rámcového dohovoru o zmene klímy

Počas nedávno uplynulých dní, od 6. do 17. novembra 2006, sa na africkom kontinente v Nairobi stretli na v poradí už 12. konferencii predstavitelia strán Rámcového dohovoru o zmene klímy.Národný alokačný plán na roky 2008 - 2012

03. 12. 2006, Enviroportal
Národný alokačný plán na roky 2008 - 2012

Zmena klímy patrí v súčasnosti medzi tie globálne problémy ľudstva, ktoré je potrebné riešiť bezodkladne. Medzinárodná spoločnosť sa snaží problém globálneho otepľovania riešiť prostredníctvom medzinárodných dohovorov a stretnutí, ktoré majú zabezpečiť opatrenia na zlepšovanie súčasného hrozivého stavu.Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR

01. 12. 2006, Enviroportal
Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR

Na nasledujúcich riadkoch uvádzame stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR v plnom znení, ako ho uverejnila na svojej stránke.Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie - návrh

21. 11. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: 	Operačný program Životné prostredie - návrh

Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe bodu B.20 uznesenia vlády SR č. 832/2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá aktualizovať Operačný program Životné prostredie (ďalej iba OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 30. 11. 2006.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »