Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby... pre š. p. vodného hospodárstva...

21. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby... pre š. p. vodného hospodárstva...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do pripomienkového konania dokument Návrh na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky vodného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti rezortu Ministerstva životného prostredia SR.Mimovládny výbor Naše Tatry nesúhlasí so závermi konferencie o podkôrnom hmyze

21. 03. 2007, Enviroportal
Mimovládny výbor Naše Tatry nesúhlasí so závermi konferencie o podkôrnom hmyze

20. marca Podbánske - (Mimovládny výbor Naše Tatry/Changenet) - Mimovládny výbor Naše Tatry kritizuje vylúčenie odborníkov z tvorby záverov konferencie na tému Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny. Dvojdňová medzinárodná konferencia sa skončila v utorok v Podbánskom.8. ročník súťaže Lesoochranársky čin roka čaká na nominácie

21. 03. 2007, Enviroportal
8. ročník súťaže Lesoochranársky čin roka čaká na nominácie

Tulčík 19. marca (Nadácia Zelená nádej) - Nadácia Zelená nádej prijíma do 13. apríla 2007 nominácie do súťaže o Lesoochranársky čin roka 2006. Nominovať môže každý, kto vie o konkrétnej aktivite, ktorá v roku 2006 pomohla priamo zachrániť konkrétny les alebo nepriamo prispela k záchrane lesa na Slovensku, v Čechách, Poľsku alebo Maďarsku.Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

21. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

La Rioja/Bratislava 19. marca (Greenpeace) - Jeden z argentínskych regiónov prijal zákaz ťažby zlata kyanidovou metódou. Greenpeace vyzval poslancov Národenej rady Slovenskej republiky, aby obdobný zákaz prijali v rámci novely tzv. banského zákona.Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

20. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.SAŽP implementuje projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

20. 03. 2007, Enviroportal
SAŽP implementuje projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

Potreba riešenia environmentálnych záťaží a zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva a ekosystém je stále v centre pozornosti Slovenskej republiky. Aj preto bola Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Ministerstvom životného prostredia SR (sekciou geológie a prírodných zdrojov) poverená zrealizovať projekt pod názvom Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky.Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

19. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

Správa je spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 907 z 21. augusta 2002 ku koncepcii trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia, v ktorom ukladá ministrovi ŽP v bode B.3. "predkladať na rokovanie vlády informáciu o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám do 30. apríla 2003 a každoročne k 30. aprílu."Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia

19. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007

19. 03. 2007, Enviroportal
Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, udelí minister životného prostredia Slovenskej republiky nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky - Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007.Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

19. 03. 2007, Enviroportal, 1 komentár
Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

Bratislava 16. marca (Občianske združenie ZA MATKU ZEM) - Občianske združenie ZA MATKU ZEM vníma rozhodnutie Európskej rady s rozpakmi. Na jednej strane sú celkom pozitívne prijaté záväzné ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo výške 20 % v roku 2020, na druhej strane však pripomíname, že skutočne realizovateľný potenciál OZE je oveľa vyšší než schválených 20 %.« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »