Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve

22. 09. 2011, Enviroportal
EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve

Včera začalo stretnutie ministrov v meste Astana (Kazachstan). Počas troch dní budú na siedmej ministerskej konferencii Životné prostredie pre Európu rokovať o otázkach súvisiacich s vodou a ekologizáciou hospodárstva. S cieľom podporiť túto konferenciu Európska environmentálna agentúra (EEA) vydáva novú správu Hodnotenie hodnotení (Assessment of Assessments), ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa lepšieho zosúladenia informácií o životnom prostredí s tvorbou politiky.SIGNÁLY 2011 - Globalizácia, životné prostredie a vy

20. 07. 2011, Enviroportal
SIGNÁLY 2011 - Globalizácia, životné prostredie a vy

Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani vydáva Signály každý rok a uvádza v nich stručné príbehy týkajúce sa problematiky, ktorá stojí v centre záujmu diskusií v oblasti environmentálnej politiky a širokej verejnosti v nadchádzajúcom roku.Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká

17. 06. 2011, Enviroportal
Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká

V porovnaní rokov 2009 a 2010 sa kvalita vody na kúpanie v Európe mierne zhoršila, celkovo však kvalita zostala vysoká. Viac ako deväť z desiatich miest s vodou na kúpanie spĺňa v súčasnosti minimálne požiadavky. Najlepšie výsledky má Cyprus - všetky jeho miesta s vodou na kúpanie, čiže 100 %, spĺňajú prísne odporúčané hodnoty. Za ním nasleduje Chorvátsko (97,3 %), Malta (95,4 %), Grécko (94,2 %) a Írsko (90,1 %). Výsledky pochádzajú z ročnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie o vodách určených na kúpanie, v ktorej sa porovnáva kvalita vody viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských miest s vodou na kúpanie vo všetkých 27 krajinách EÚ. Komisia takisto prijala nové znaky a symboly, ktoré sa budú používať na informovanie verejnosti o zatriedení vody na kúpanie a o obmedzeniach kúpania.Európania môžu na nových mapách detailne sledovať znečistenie ovzdušia z rozptýlených zdrojov

27. 05. 2011, Enviroportal
Európania môžu na nových mapách detailne sledovať znečistenie ovzdušia z rozptýlených zdrojov

Európania budú mať možnosť aktívne sa zapájať do rozhodovacieho procesu v oblasti životného prostredia vďaka celoeurópskemu registru. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra v úzkej spolupráci so Spoločným výskumným centrom, interným vedeckým útvarom Komisie, zverejnili nové online mapy, pomocou ktorých občania môžu po prvýkrát presne lokalizovať hlavné rozptýlené zdroje znečistenia ovzdušia, akými sú napríklad doprava a letectvo. Nový súbor 32 máp znázorňuje lokality, kde sa vypúšťajú určité znečisťujúce látky, ako sú oxidy dusíka a tuhé častice. Dopĺňa existujúce údaje o emisiách z jednotlivých priemyselných zariadení, ktoré zbiera Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR).EEA: Prírodné a technologické havárie v Európe

01. 04. 2011, Enviroportal
EEA: Prírodné a technologické havárie v Európe

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Mapovanie dopadov prírodných rizík a technologických havárií v Európe uvádza, že v sledovanom období rokov 1998 až 2009 vzrástol počet prírodných katastrof. Správa hodnotí ich výskyt a riziká, ktoré z nich vyplývajú pre ľudskú populáciu, ekosystémy a rozvoj hospodárstva.Motýle alebo ekonomický rozvoj – Európa môže mať oboje!

30. 11. 2010, Enviroportal
Motýle alebo ekonomický rozvoj – Európa môže mať oboje!

Brusel (30. novembra) Európska environmentálna agentúra (EEA) predstavila dnes na tlačovej konferencii v Európskom parlamente v Bruseli svoju štvrtú správu Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010 (SOER 2010) - súbor hodnotení súčasného stavu životného prostredia v Európe, spôsobu a príčin jeho zmien a nášho konania v tejto oblasti.Pravá hodnota európskych pohorí

03. 11. 2010, Enviroportal
Pravá hodnota  európskych pohorí

Kodaň 2. novembra (EEA) Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Ekologická kostra Európy: pravá hodnota našich pohorí poskytuje hĺbkovú analýzu ekosystémov, vodných cyklov, krajinnej pokrývky, populácie a politík týkajúcich sa územia pohorí.Hodnotenie stavu biodiverzity v Európe

20. 10. 2010, Enviroportal
Hodnotenie stavu biodiverzity v Európe

Kodaň 19. októbra (EEA) Správa Európskej environmentálne agentúry zvažuje trendy vývoja a stav biodiverzity v paneurópskej oblasti a dopad týchto trendov na environmentálnu politiku a prax v ochrane biodiverzity.Voda na kúpanie v EÚ sa aj naďalej vyznačuje vysokou kvalitou

14. 06. 2010, Enviroportal
Voda na kúpanie v EÚ sa aj naďalej vyznačuje vysokou kvalitou

Kodaň 14. jún (EEA) Čistá voda na kúpanie má rozhodujúci význam pre dôležité hospodárske odvetvia ako cestovný ruch, ako aj pre rastlinný a živočíšny svet. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra vypracovali výročnú správu o stave vody na kúpanie, z ktorej vyplýva, že v roku 2009 zodpovedalo minimálnym normám 96 % pobrežných oblastí na kúpanie a 90 % riečnych a jazerných oblastí na kúpanie. Okrem toho sa v nej uvádza, kde sa dajú získať podrobné a aktuálne informácie o oblastiach určených na kúpanie.Environmentálne trendy a perspektívy v krajinách západného Balkánu

27. 05. 2010, Enviroportal
Environmentálne trendy a perspektívy v krajinách západného Balkánu

Kodaň 27. 5. (EEA) Hospodársky vývoj v krajinách západného Balkánu vytvára tlak na životné prostredie a to najmä v oblasti využívania zdrojov, odpadu a biologickej rozmanitosti. Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) detailne analyzuje environmentálne tlaky a naliehavo žiada politikov, aby prijali potrebné opatrenia k udržateľnému rozvoju.1 2 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica