Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

26. 03. 2007, Enviroportal
Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

Trnava 26. marca (MSÚ Trnava) - Jedným z cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava je projekt aktualizácie Miestneho územného systému ekologickej stability (MUSES), ktorý v tomto roku začali realizovať na odbore územného rozvoja a koncepcií mestského úradu v Trnave.
Podľa slov pracovníčky tohto odboru Ing. Jarmily Garaiovej projekt MUSES sa sústreďuje na riešenie najväčších problémov v krajine a stave sídelnej zelene s cieľom chrániť a posilňovať stabilitu ekosystému a zlepšiť kvalitu života na území mesta. Realizátori projektu chcú preskúmať možnosti rozširovania plôch zelene v zastavanom území a navrhovať aj nové krajinné kompozície a biotopy so zreteľom na zachovanie ekologickej rovnováhy.

Výsledky projektu Miestny územný systém ekologickej stability sa stanú podkladom pre aktualizáciu územného plánu, v súlade s nimi bude vypracovaný aj nový územný generel dopravy a na ich základe budú zadefinované regulatívy na rozvoj a ochranu životného prostredia formou Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trnava. Do projektu budú zapracované občianske pripomienky, názory a podnety, ktoré je môžné po tieto dni vyjadriť aj prostredníctvom anketového lístka na stránke mesta Trnava.

Komentáre: Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

Ešte nebol pridaný žiadny komentár