Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

01. 02. 2008, Enviroportal
Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo v roku 2007 projekt Informovanie verejnosti o Operačnom programe Základná infraštruktúra.
Podstatou projektu bolo priblížiť možnosti uvedeného operačného programu. Prezentácia konkrétnych projektov, realizovaných v rámci tohto programu, mala pritiahnuť záujem odbornej verejnosti o možnosť využiť štrukturálne fondy, zvýšiť počet predkladaných projektov v budúcnosti, ale aj predstaviť priority ministerstva.

Ministerstvo chce aj týmto spôsobom obyvateľom ukázať, že vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie je možné pomôcť nielen regiónom a obciam, ale najmä životnému prostrediu na Slovensku, ktorému sa z národného štátneho rozpočtu nedostáva potrebný objem peňazí. Za pomoci týchto prostriedkov si mestá a obce môžu budovať infraštruktúru, obnovovať a chrániť životné prostredie.

Jedným z konktrétnych výstupov projektu sú filmové dokumenty z Edície Zelená šanca.
V priebehu roka 2007 Slovenská televízia odvysielala spolu 28 filmov, dokumentov a reportáží. Verejnosti tak rezort životného prostredia počas roku 2007 priblížil problematiku našej krajiny spojenú so starostlivosťou o životné prostredie, ale aj spôsob riešenia rozličných problémov s využitím prostriedkov EÚ.

Dokumenty a reportáže ukazujú, ako sa budujú čistiarne odpadových vôd, ako preventívne spriechodniť korytá v súlade so zákonom a pokynmi správcov tokov. Hovoria o krásach slovenských jaskýň a problematike, ktorú musia ich správcovia riešiť, aby zostali zachovalé. Projekt takisto predstaví problematiku separovania odpadu a nové možnosti jeho zhodnocovania. Alternatívnym zdrojom energie sa venujú dve televízne reportáže na tému Lacné a zdravé teplo. Ich cieľom je ukázať výhodnosť prebudovania kotolní na biomasu a prínos takéhoto riešenia pre obyvateľstvo znížením ceny tepla pre odberateľov, ako aj znížením emisií. Dokumentárny film Kompostárne prináša informáciu o problémoch obcí pri zneškodňovaní biologicky rozložiteľného zeleného odpadu.

V závere každej odvysielanej reportáže je predstavený zrealizovaný projekt, na ktorý boli použité prostriedky z eurofondov. Ukazuje tak nielen pomoc EÚ Slovensku, ale aj cestu, ako problémy riešiť.


Majiteľom týchto filmov a ďalších propagačných diel je MŽP SR. Systém ich distribúcie je nastavený tak, aby sa tieto informácie dostali čo najviac do povedomia občanov SR.
Všetky filmové dokumenty boli odvysielané v Slovenskej televízii a vo všetkých slovenských regionálnych a mestských televíziách. Dokumenty budú súčasťou prezentácií MŽP SR na výstavách, konferenciách a ďalších podujatiach.
V rámci systému distribúcie Vám Enviroportál ponúka možnosť bezplatného stiahnutia dokumentov z edície Zelená šanca. V priebehu roka 2007 na tejto stránke postupne pribúdali jednotlivé filmové dokumenty, ktoré boli v rámci projektu vyrobené a v súčasnosti je vystavených na stiahnutie všetkých 28 titulov.
Veríme, že úspešne projekty realizované z fondov EÚ, ktoré tieto dokumenty približujú, budú dostatočnou inšpiráciou pre každého.


Európska úniaRelácie sú vyrobené v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a sú spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie Operačný program Základná infraštruktúra.

TV cyklus "Teplo"

1. časť: Zdravé teplo

Televízna reportáž prezentuje alternatívne zdroje energie. Poukazuje na výhody využívania biomasy, ktorá má na Slovensku, zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie najväčší technický potenciál. Zameriava sa na výhody spojené so spaľovaním biomasy, najmä pri ochrane ovzdušia - nezvyšuje objem vypúšťaných skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Film predstavuje aj niektoré projekty, kde sa na využitie biomasy podarilo získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,9 MB), vysoká kvalita download (293 MB)

2. časť: Lacné teplo

Propaguje alternatívne zdroje energie so zameraním na prebudovanie kotolní na biomasu. Reportáž sa zameriava na finančný prínos takéhoto riešenia pre odberateľov tepla tým, že sa zníži jeho cena. Názorne porovnáva náklady vykurovania domu klasickou cestou - zemným plynom a pomocou biomasy. Prináša konkrétne pozitívne príklady využívania biomasy.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,5 MB), vysoká kvalita download (292 MB)

TV cyklus "VODA"

1. časť: Zlato tretieho tisícročia

Film sa zaoberá budovaním verejných vodovodov na Slovensku. Je to snímka o obciach a mestách, ktoré dokázali využiť štrukturálne fondy EU a vybudovali vodovody. Opisuje výhodnosť spájania sa obcí do väčších celkov pri budovaní vodárenskej infraštruktúry.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (26,9 MB), vysoká kvalita download (322 MB)

2. časť: Kanalizácie - podmienka zdravých vôd

Poukazuje na potrebu dobudovania kanalizácií ako podmienky zdravých vôd. Film hovorí o záväzku SR v oblasti verejných kanalizácií vyplývajúcom z predvstupovej zmluvy, ale súčasne aj požiadavky Európskej únie o čistení odpadových vôd. Opisuje projekty, ktoré sa realizovali na území našej najväčšej zásobárne pitnej vody - na Žitnom ostrove.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (26,8 MB), vysoká kvalita download (321 MB)

3. časť: Žumpy - problém vodného hospodárstva

Film hovorí o žumpách, ako jednom z problémov vodného hospodárstva, ktoré závažným spôsobom narúšajú a ohrozujú životné prostredie. Poukazuje na dôležitosť vybudovania verejných kanalizácií ústiacich do moderných čistiarní odpadových vôd. Snímka súčasne predstavuje projekt, ktorý bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a vyriešil problém nevyhovujúcej úrovne čistenia.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,6 MB), vysoká kvalita download (293 MB)

4. časť: Aglomerácie - výhody pre obce

Poukazuje na výhody, ktoré obciam môže priniesť spájanie sa obcí pri projektoch financovaných z prostriedkov EÚ v oblasti budovania vodárenskej infraštruktúry. Snímka predstavuje "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky", ktorého cieľom je zabezpečiť bezproblémové zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou v súlade s predvstupovými záväzkami SR. Film zobrazuje úspešný projekt aglomerácie v Rozhanovciach, ale i čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti pri vytváraní aglomerácií.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (25 MB), vysoká kvalita download (305 MB)

5. časť: Vodné diela - ochrana pred povodňami

Film sa zameriava na umelo vybudované vodné diela, rekonštrukciu vodných stavieb z finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú chrániť pred povodňami. Predstavuje vodné dielo Kráľová, ktoré je súčasťou protipovodňových stavieb na dolnom Váhu a tiež vodnú nádrž Domaša.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,6 MB), vysoká kvalita download (294 MB)

6. časť: Rieky bez povodní

Snímka predstavuje "Program ochrany pred povodňami", ktorý sleduje znižovanie povodňových rizík na najnižšiu možnú mieru. Stavia do pozornosti dva projekty protipovodňových stavieb, ktoré boli realizované zo zdrojov EÚ. Ukazuje projekty Stariná - stabilizácia brehov rieky Poprad, Psiare - ochranná hrádza na Hrone, ale i ďalšie významné stavby na ochranu pred povodňami.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,1 MB), vysoká kvalita download (288 MB)

7. časť: Živá voda

Film predstavuje vodu ako jednu z najdôležitejších súčastí ľudskej existencie. Poukazuje na problémy obyvateľstva v zásobovaní pitnou vodou, ale zároveň stavia do popredia pomoc zo strany európskych fondov, ktoré pomohli v niektorých častiach Slovenska problém s vodou vyriešiť. Snímka ukazuje projekt Brusno - zásobovanie vodou.

Stiahnite si video: download (61,4 MB)

8. časť: Obce bez "časovaných bômb"

Snímka hovorí o rozvoji verejných kanalizácií na Slovensku. Zdôrazňuje, že naša krajina v tejto oblasti značne zaostáva za európskym priemerom a aj z toho dôvodu sa film snaží ukázať dôležitosť využitia štrukturálnych fondov. Predstavuje projekt Halič: kanalizácia a ČOV 2. stavba a projekt Divín - kanalizácia a ČOV.

Stiahnite si video: download (58,6 MB)

9. časť: Čistiarne odpadových vôd aj svedomia

Poukazuje na nesmierny prínos čistiarní odpadových vôd pre našu krajinu. Film sa zameriava na potrebu budovania verejných kanalizácií a možnosť využitia fondov EÚ na jej budovanie. Predstavuje rekonštrukciu a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Myjave, ČOV v Suchohrade a Záhorskej Vsi, projekt vo Vyšnej Slanej či v Krásnohorskom podhradí.

Stiahnite si video: download (58,7 MB)

10. časť: Raritné čistiarne odpadových vôd

Snímka predstavuje, kde je na Slovensku najvyššie fungujúca čistiareň odpadových vôd, kde najnižšie položená, ktorá je najmenšia a ktorá najväčšia. Film tiež divákom ukazuje, v akom meste bola vybudovaná najstaršia ČOV. Okrem toho predstavuje aj najnákladnejší, ale na druhej strane aj najúspornejší projekt výstavby čistiarne odpadových vôd.

Stiahnite si video: download (60,6 MB)

11. časť: Protipovodňové projekty

Poukazuje na jednu z priorít štátnej environmentálnej politiky - zabezpečenie ochrany životov ľudí a majetku pred povodňami. Film hovorí o počte schválených projektov za pomoci prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v oblasti protipovodňovej ochrany. Konkrétne sa zameriava na rekonštrukciu ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja a podložia pri čerpacej stanici Veľké Kosihy, rekonštrukciu protipovodňovej línie v Štúrove, stabilizáciu koryta Studeného potoka či úpravu potoka Varínka v Terchovej.

Stiahnite si video: download (59,1 MB)

12. časť: Projekty prvého programového obdobia

Snímka sa zameriava na výsledky skráteného programového obdobia 2004 - 2006 v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry. Vracia sa k jednotlivým projektom v oblasti budovania kanalizácií, zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, budovania čistiarní odpadových vôd, ale aj k projektom protipovodňovej ochrany.

Stiahnite si video: download (59,4 MB)

TV cyklus "Jaskyne"

1. časť: Dobšinská ľadová jaskyňa - ľadový klenot svetového dedičstva

Snímka predstavuje najznámejší slovenský podzemný ľadový klenot, ktorým je svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa. Podrobne predstavuje jaskyňu, živočíchov, ktorí tu žijú, jej minulosť, ale i jej perspektívu. Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ umožnili dobudovať monitoring v jaskyni a vybudovať infraštruktúru na udržiavanie vysokej návštevnosti.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (25,5 MB), vysoká kvalita download (312 MB)

2. časť: Kamenný i živý svet jaskýň - ohrozenie a ochrana

Zaoberá sa ohrozením a ochranou jaskýň. Film poukazuje na znečistenie vôd, čo spôsobuje deštrukciu kvapľovej výplne, nelegálny zber jaskynnej fauny i archeologických nálezov. Snímka predstavuje projekt integrovaného monitorovacieho systému jaskýň, ktorý sa využíva pri posudzovaní vplyvov činností človeka v jaskyniach a pri vypracovávaní programov starostlivosti o jaskyne i návštevných poriadkov sprístupnených jaskýň.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (51 MB), vysoká kvalita download (312 MB)

3. časť: Starostlivosť o jaskyne

Film zobrazuje možné spôsoby ohrozenia jaskýň, napr. ľuďmi, ktorí si z podzemia odnášajú kvaple či kryštály a predávajú ich v zahraničí. Zdôrazňuje najmä prevenciu a kontrolu pri ochrane jaskýň. Zároveň predstavuje projekt sanácie financovaný z fondov EÚ, vďaka ktorému sa podarilo vyčistiť viaceré priepasti od kontaminovaného odpadu.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (26,4 MB), vysoká kvalita download (314 MB)

4. časť: Jaskyne ako náučné lokality

Snímka propaguje účinnú výchovu k ochrane jaskýň prostredníctvom náučných panelov, chodníkov, ale i modernej elektronickej techniky. Zo štrukturálnych fondov EÚ boli financované environmentálne informačné stredisko v jaskyni Domica, ale i náučná lokalita Prepoštská jaskyňa v Bojniciach.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (26 MB), vysoká kvalita download (308 MB)

5. časť: Ramsarské mokrade v podzemí slovenských jaskýň

Rozoberá problematiku medzinárodne významných mokradí na Slovensku. Film venuje pozornosť dvom podzemným krasovým mokradiam - jaskyni Domica a jaskyni Demänovskej doliny. Hovorí o monitorovacom systéme, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ, vďaka ktorému vieme v budúcnosti identifikovať znečistenie podzemných vôd a následne eliminovať jeho zdroje.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (25 MB), vysoká kvalita download (300 MB)

6. časť: Sprístupnené jaskyne - pútač cestovného ruchu

Film predstavuje sprístupnené jaskyne, ktoré tvoria dôležité destinácie cestovného ruchu na Slovensku. Kvôli množstvu návštevníkov z celého sveta je potrebné vybudovať infraštruktúru, ktorá splní požiadavky turistov. Tento proces pomáhajú urýchliť prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Z nich sa vybudoval mobilný bezdrôtový telekomunikačný systém, realizuje sa rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni či výmena vstupných dverí v ďalších slovenských jaskyniach.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (23 MB), vysoká kvalita download (275 MB)

Dokumentárne filmy

Biologický odpad - kompostárne

Film poukazuje na dôležitosť budovania kompostární v jednotlivých obciach. Predstavuje niektoré samosprávy, ktoré využili finančné dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ a vybudovali ekodvory či kompostárne. Zobrazuje projekty v obciach Ňarád či Pataš.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (23 MB), vysoká kvalita download (298 MB)

Dunaj - slovenská veľrieka

26 minútový dokumentárny film Dunaj - slovenská veľrieka nám približuje problematiku údržby plavebnej dráhy, v akom stave sa nám darí udržiavať plavebnú dráhu a nemalá pozornosť sa venuje aj protipovodňovej ochrane Bratislavy. Poukazuje aj na problém nedostatočnej bezpečnosti ľavobrežnej hrádze starého koryta. Dokumentárny film o slovenskej časti Dunaja a problematike s ňou súvisiacej ďalej hovorí aj o monitorovaní a čistote vôd Dunaja, o možnostiach plavby na najväčšej rieke Slovenska. Informuje o práci rezortu ministerstva životného prostredia a jej jednotlivých pracovníkov v oblasti starostlivosti o Dunaj. Hlavným cieľom dokumentárneho filmu je jeho prezentácia širokej verejnosti ako aj podpora environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (96,3 MB)

Environmentálne záťaže - neželané dedičstvo

15 minútový dokument približuje problém, ktorý sme zdedili z čias 40 ročnej bezbrehej industrializácie, rastúcej výroby i poľnohospodárstva sprevádzaného vznikom odpadov, pôdneho i horninového znečistenia ako i znečistenia podzemných zdrojov vôd. Následkami z minulej priemyselnej činnosti, sú environmentálne záťaže, s ktorými sa musí súčasná spoločnosť vyrovnať. Na Slovensku je asi 30 tisíc zdrojov takýchto zdrojov znečistenia, z tohto množstva až 1500 predstavuje závažné ohrozenie. Dokumentárny film hovorí o miere a následkoch ohrozenia, o niektorých nových pripravovaných legislatívnych aspektoch tohto problému. Ukazuje rôzne skládky po celom území SR, opisuje ich vplyv na životné prostredie a vyčísľuje aj finančné potreby na ich odstránenie. Prezentuje aj úspešne zrealizované projekty. Film má náučný a upozorňujúci charakter ako si máme chrániť naše životné prostredie.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (56,9 MB)

Geneticky modifikované organizmy na Slovensku

13 minútový film približuje divákom geneticky modifikované organizmy, používanie ktorých nie je v súčasnosti dnes už ničím novým vo svete. Napriek tomu sú tieto organizmy predmetom diskusií odborníkov i laikov, hoci ich použitie, možné prínosy i riziká nie sú každému jasné.

Filmový projekt sa zameriava na vysvetlenie vzniku a podstaty geneticky modifikovaných organizmov. Hovorí o výsledkoch dlhoročných výskumov vedcov, ktorí objavili ako chemické programy v bunkách vznikajú, ako sa dajú upraviť, začo boli autori objavov odmenení Nobelovými cenami. Dokument ukazuje, kde sa bežný občan stretáva s výrobkami vyrobenými z geneticky modifikovaných rastlín alebo pomocou geneticky upravených organizmov. Zdôrazňuje fakt, že každé použitie geneticky modifikovaných organizmov musí byť povolené kompetentnými orgánmi a následne kontrolované.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (47,6 MB)

Lokálne povodne

Zameriava sa na problematiku lokálnych povodní, ktoré spôsobujú materiálne škody, ale i straty na životoch. Dokumentárny film dáva do pozornosti Program protipovodňovej ochrany do roku 2010 a systém POVAPSYS. Poukazuje na projekty, ktoré sa realizovali v obciach ako protipovodňová prevencia a boli financovaný z fondov EÚ.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,8 MB), vysoká kvalita download (295 MB)

Národne parky a ochrana prírody

Filmový dokument sa skladá z dvoch 13 minútových častí. V prvej z nich informuje verejnosť o národných parkoch na Slovensku, charakterizuje samotný pojem národný park ako aj prínos národných parkov pre prírodu i človeka. Predstavuje krásy flóry i fauny na území Slovenskej republiky a výnimočnosti našej krajiny v bohatosti biodiverzity. Druhá časť sa zameriava na aktuálny problém v našich národných parkoch, ktorým je napadnutie lesov lykožrútom, následky ale aj možné riešenia kalamity. Dokument sa zaoberá aj novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny, otázkami zonácie a prehodnotenia chránených území ako aj druhovou ochranou.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (47,9 MB)

NATURA 2000

Dokumentárny film predstavuje sústavu chránených území NATURA 2000 a opisuje projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorých cieľom je zlepšiť infraštruktúru sústavy chránených území. Film sa nevyhýba ani aktuálnej otázke pripravovanému prehodnoteniu rozlohy NATURY 2000.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (47,8 MB), vysoká kvalita download (572 MB)

Odpad - Damoklov meč

15 minútový film sa zaoberá jedným z najväčších environmentálnych problémov krajín EU, a to problémom odpadu. Prezentuje štatistiky odpadu vyprodukovaného na Slovensku doposiaľ, ale aj pohľad aká bude situácia keď sa tento problém nebude riešiť. Vysvetľuje možnosti zhodnocovania, recyklácie a separovaného zberu odpadu. Vyzdvihuje prínos zhodnocovania odpadu, a to najmä v podobe šetrenia energií a životného prostredia. Zároveň poukazuje na rezervy u občanov, ktorý ešte stále v malom množstve a nie dôsledne separujú odpad.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (56,5 MB)

Vyčistime si Slovensko

13 minútový film prezentuje verejnosti problém malých čiernych skládok nachádzajúcich sa zväčša pri obciach po celom Slovensku. Diváci sa dozvedajú o dôsledkoch ktoré tieto nelegálne skládky spôsobujú. Poukazuje na právne kroky proti znečisťovateľom, ale aj na námahu a nie malé finančne prostriedky, ktoré sú potrebné na ich odstránenie. V snahe prispieť k riešeniu tohto problému pripravilo Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s mimovládnou organizáciou Greenpeace, Združením miest a obcí Slovenska a odpadárskych firiem projekt "Vyčistime si Slovensko". Jeho cieľom bolo vyzvať občanov, aby na Obvodných úradoch životného prostredia nahlasovali plochy znečistené komunálnym odpadom. Film približuje aj výsledky úspešnej akcie, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom u verejnosti, prezentuje množstvá nahláseného a vyzbieraného odpadu i aktivity zainteresovaných.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (56,1 MB)

Vysoké Tatry

Zobrazuje Vysoké Tatry, ale predovšetkým najstarší národný park - TANAP. Poukazuje na využitie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorá smerovala na ochranu jaskýň, na vodné zdroje, ale i na zlepšenie ochrany prírody i ďalších zložiek životného prostredia vo Vysokých Tatrách. Film stavia do pozornosti divákov projekt s názvom "Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vodovodov a kanalizácií v podtatranskom regióne" a projekt "Zásobovanie pitnou vodou obce Veľká Lomnica".

Stiahnite si video: nízka kvalita download (47 MB), vysoká kvalita download (566 MB)

Zo života vody

15.minútový dokumentárny film o ochrane a znečisťovaní vodných zdrojov, o jej čistení, zabezpečovaní potrebnej kvality i o pomoci štátu pri riešení problémov. Film informuje o množstvách zásob pitnej vody na území SR. Ukazuje rôzne spôsoby poškodzovania vodných zdrojov, a to nie len občanmi, ale najmä veľkými firmami, ktoré svojou nedbanlivosťou ohrozujú naše vodné zásoby. Porovnáva situáciu na Slovensku a v iných krajinách z hľadiska globálneho znečistenia vôd. Uvádza potrebné, ale už aj vynaložené finančné prostriedky štátu na záchranu zásob pitnej vody na území SR. Film má informačno-vzdelávací charakter, ktorý má motivovať a meniť vzťah k životnému prostrediu.

Stiahnite si video: vysoká kvalita download (56,9 MB)

TV cyklus "Odpady"

1. časť: Skládky odpadov a rekultivácia

Reportáž rozoberá problém odpadov na Slovensku. Poukazuje na pokroky, ktoré sme v oblasti odpadového hospodárstva dosiahli a súčasne predstavuje súčasnú situáciu v SR. Zobrazuje problém skládok, kritériá ich stavby a prevádzky, ale i možnú hrozbu, ktoré skládky predstavujú. Film popisuje projekty skládok v Trnave, Veľkom Krtíši a v Jatove.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (25 MB), vysoká kvalita download (299 MB)

2. časť: Separácia komunálneho odpadu

Film sa zaoberá separáciou - vhodným krokom vedúcim k zhodnocovaniu odpadov a eliminácii skládkovaného množstva. Snímka poukazuje na rozhodujúcu úlohu obcí pri separovaní odpadu a predstavuje projekty obcí Palárikovo, Bystričany a Pribeta financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (25,2 MB), vysoká kvalita download (301 MB)

3. časť: Recyklácia odpadov

Predstavuje recykláciu, ako najlepší spôsob šetrenia životného prostredia, ukazuje výhody recyklácie, ale i zaostávanie Slovenska za ostatnými krajinami Európskej únie v oblasti recyklovania odpadov. Film stavia do popredia linku vo firme Elektro Recycling Banská Bystrica, spracovávanie PET fliaš firmou Sledge Slovakia i priemyselný park Kechenec, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24,8 MB), vysoká kvalita download (297 MB)

4. časť: STOP skládkovaniu odpadov

Rozoberá problém skládok na Slovensku a poukazuje na opatrenia, ktoré Slovensku pomôžu zvýšiť kvalitu skládkovania na našom území. Poukazuje na separáciu ako na najväčšiu príležitosť a rezervu znižovania objemu odpadov. Film predstavuje obec Bošany, ktorá pri sanácii skládky využila pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ, obec Bušince i Terchovú, ktoré využili peniaze z EÚ na realizáciu vlastných projektov.

Stiahnite si video: nízka kvalita download (24 MB), vysoká kvalita download (298 MB)

Komentáre: Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

Eva Cernakova
grant
12.07.07 10:36
janko bojko
FONDY EU
27.10.08 10:41
Lukáš
UPOZORNENIE NA ZLE - SKUTOCNE ZLE FILMY! ! !
25.02.09 00:00