Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ)

Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ)

07. 06. 2005, Enviroportal
Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ)

Zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. (ďalej len "zákon") upravuje podmienky a postup pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami určenými týmto zákonom.

Zákon, na rozdiel od doterajších právnych predpisov, ktoré platia v SR na úseku sprístupňovania informácií o životnom prostredí, obsahuje úplne novú právnu úpravu povinností povinných osôb, a to ich aktívnu činnosť pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, v takom rozsahu, spôsobom a formou, aby sa čo najviac uľahčil prístup verejnosti k týmto informáciám a zároveň bola zachovaná ich aktuálnosť a vierohodnosť.

Informáciou o životnom prostredí v zmysle tohto zákona je akákoľvek informácia v písomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej alebo inej materiálnej forme:

 1. o stave zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia, vody, pôdy, horninového prostredia, krajiny a voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov, biotopov vrátane geneticky modifikovaných organizmov, ako aj o interakciách medzi týmito zložkami,
 2. o faktoroch, ako sú látky, energia, hluk, vibrácie, žiarenie, odpady vrátane rádioaktívnych odpadov, emisie a iné uvoľňovanie znečisťujúcich látok do životného prostredia, ktoré znečisťujú, poškodzujú alebo môžu poškodiť zložky životného prostredia uvedené v prvom bode,
 3. o činnostiach a opatreniach vrátane administratívnych opatrení, predpisoch, politikách, plánoch, programoch a dohodách vo veciach životného prostredia, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť zložky alebo faktory uvedené v prvom a druhom bode, ako aj o činnostiach a opatreniach na ochranu týchto zložiek,
 4. o správach o aplikácii a plnení podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku starostlivosti o životné prostredie,
 5. o analýzach nákladov a prínosov a o ďalších analýzach a podkladoch ekonomického charakteru používaných v rámci opatrení a činností uvedených v treťom bode alebo
 6. o stave zdravia a bezpečnosti osôb vrátane prípadnej kontaminácie potravinového reťazca, o fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch životného prostredia vo vzťahu k zdraviu ľudí, o kultúrnych lokalitách a sídelných štruktúrach, ak sú alebo môžu byť dotknuté v dôsledku stavu zložiek životného prostredia uvedených v prvom bode alebo cez tieto zložky z hociktorého z dôvodov uvedených v druhom a treťom bode.Hlavným prostriedkom
na šírenie informácií o životnom prostredí podľa tohto zákona je internet. Hlavnou formou na šírenie informácií sú registre, najmä dva ťažiskové:

Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ) a
Národný register znečistenia (NRZ).

Mnohí z nás, študenti, široká laická či odborná verejnosť si kladú otázky typu:

 • kde môžem získať určitý druh informácie týkajúci sa životného prostredia,
 • kto a s akými informáciami o životnom prostredí disponuje,
 • od ktorej právnickej resp. fyzickej osoby môžem tieto informácie žiadať,
 • aký je názov a kde má sídlo (právnická osoba) resp. trvalý pobyt (fyzická osoba), ktorá disponuje s informáciou o životnom prostredí, o ktorú mám záujem,
 • kto je zodpovedný za sprístupnenie konkrétnej informácie o životnom prostredí.

Odpovede na tieto otázky ponúka práve Osobitný verejne prístupný zoznam, ktorý bol vytvorený z poverenia Ministerstva životného prostredia SR Slovenskou agentúrou životného prostredia. Aby takýto zoznam mohol "ožiť" je potrebné naplniť ho údajmi.


Kto je povinný oznámiť údaje do Osobitného verejne prístupného zoznamu?

Povinnými osobami sa v zmysle zákona rozumejú:

 1. ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy a obce,
 2. právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré plnia úlohy verejnej správy alebo vykonávajú odborné služby týkajúce sa životného prostredia,
 3. fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom verejnej správy alebo s právnickou osobou podľa písmena b, plnia odborné úlohy a s tým spojené služby týkajúce sa životného prostredia, a to v rozsahu tejto zmluvy.

V prípade pochybnosti, či ide o povinnú osobu, rozhodne Ministerstvo životného prostredia SR.


Aké údaje je potrebné oznámiť do Osobitného verejne prístupného zoznamu?

Pod údajmi, ktoré sú povinné osoby povinné oznámiť sa rozumejú:

 1. identifikačné číslo osoby (IČO), názov a adresa (sídlo), ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, adresu (trvalý pobyt alebo miesta podnikania) a obchodné meno ak ide o fyzickú osobu,
 2. prehľad druhov informácií o životnom prostredí, ktoré sú povinné osoby povinné zhromažďovať, uchovávať a podľa potreby aktualizovať súvisiace s výkonom ich verejných funkcií podľa osobitných predpisov ako aj tých, s ktorými povinné osoby v skutočnosti disponujú,
 3. rozsah príslušnej informácie o životnom prostredí, ktorou povinná osoba disponuje,
 4. elektronická adresu, na ktorej sú verejne dostupné informácie zo zoznamov a registrov vedených povinnými osobami podľa § 4, odseku 2, písmena c) uvedeného zákona.


Kedy je potrebné oznámiť údaje do Osobitného verejne prístupného zoznamu?

Spomínané údaje sú povinné osoby povinné oznámiť do 30. júna 2005 Ministerstvom životného prostredia poverenej osobe - Slovenskej agentúre životného prostredia.
Zmeny v údajoch budú povinné osoby povinné oznamovať polročne do 30. júna a do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.


Ako
je potrebné oznámiť údaje do Osobitného verejne prístupného zoznamu?

Údaje do Osobitného verejne prístupného zoznamu majú povinné osoby povinnosť oznámiť vyplnením príslušných tlačív na internetovej stránke www.enviroportal.sk/ovpz/ a zároveň zaslaním kópie poštou na adresu správcu OVPZ - Slovenskej agentúry životného prostredia, Centra environmentalistiky a informatiky (heslo OVPZ), Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica.

Pokyny pre vyplnenie oznámenia pre OVPZ sú tiež zverejnené vo Vestníku MŽP SR, č. 2, a sú zároveň sprístupnené aj na internetovej stránke MŽP SR a na internetovej stránke o ŽP Enviroportál.

Komentáre: Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ)

Ešte nebol pridaný žiadny komentár