Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » SIŽP: Pokuty za znečisťovanie ovzdušia

SIŽP: Pokuty za znečisťovanie ovzdušia

13. 02. 2011, Enviroportal
SIŽP: Pokuty za znečisťovanie ovzdušia

Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 98 kontrolách, čo je približne 15 percent z celkového počtu kontrol. Kontrolovali predovšetkým dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok.

Za porušenie právnych predpisov uložili 65 pokút v celkovej výške 38 465 eur a 46 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Dve z troch najvyšších pokút uložili inšpektori za nedodržanie určených technických podmienok a všeobecných podmienok prevádzkovania - 3 000 eur spoločnosti JURKI-HAYTON v Bratislave, prevádzka čerpacia stanica Sabinov, a 1 650 eur košickej spoločnosti AMETYS, prevádzka Lom v Hosťovciach. Spoločnosť ALPINE SLOVAKIA v Bratislave dostala pokutu 2 000 eur za prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami, ktoré jej určil obvodný úrad životného prostredia. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Meracie skupiny uskutočnili vlani 46 meraní emisií znečisťujúcich látok na veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, pričom porušenie zákona o ovzduší zistili u troch prevádzkovateľov. Emisné limity prekročili v spoločnostiach Aquapark v Poprade, Zdroj MT v Martine a Obal Vogel & Noot v Novom Meste nad Váhom. Za zistené nedostatky uložili inšpektori zatiaľ dve pokuty v celkovej výške 2 400 eur.

Aj v minulom roku kontrolovali inšpektori kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia. Na 146 čerpacích staniciach vykonali u predajcov pohonných látok 149 kontrol. Celkove pri nich odobrali 329 vzoriek, z toho 168 vzoriek benzínu, 137 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG (skvapalneného ropného plynu). Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok zistili u štyroch podnikateľov pri šiestich parametroch, ktoré sa týkali motorovej nafty. Štyri vzorky mali z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu pri predestilovaní, ako je stanovených 360 stupňov Celzia a v dvoch vzorkách zistili nadmerný obsah celkovej síry. Pri benzíne a LPG nezistili inšpektori porušenie zákona. Predajcom palív na čerpacích staniciach uložili tri pokuty v celkovej výške 1 676 eur a ďalšie správne konania o uložení pokuty ešte pokračujú.

Na 34 čerpacích staniciach a v 2 distribučných skladoch pohonných látok vykonali inšpektori tiež kontroly zamerané na dodržiavanie všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek. Nedostatky zistili na štyroch čerpacích staniciach, ktorých prevádzkovatelia väčšinou nemali systém spätného odvádzania pár benzínu do prepravnej cisterny pri plnení skladovacej nádrže, alebo systém spätného odvádzania týchto pár pri čerpaní benzínu do motorových vozidiel. Za tieto nedostatky uložili inšpektori štyri pokuty v celkovej výške 4 733 eur a rovnaký počet opatrení na nápravu.

Inšpektori SIŽP vykonali tiež 23 kontrol dodržiavania zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, a to najmä u prevádzkovateľov chladiarenských a klimatizačných zariadení a u podnikateľov, ktorí nakladajú s tzv. regulovanými látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu. Porušenie zákona zistili len v jednom prípade, za ktoré, vzhľadom na zatiaľ neukončené správne konanie, uložia pokutu v tomto roku. Vzhľadom na zákaz používania čistých látok, narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme, už aj pri servisných činnostiach a na nové, moderné chladiarenské a klimatizačné zariadenia obsahujúce ako chladivo F - plyny, počet kontrol dodržiavania zákona o ochrane ozónovej vrstvy i porušenia zákona v ostatných rokoch klesá.

V minulom roku kontrolovali inšpektori aj dodržiavanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonali 51 týchto kontrol, pri ktorých zistili 15 porušení zákona u siedmich podnikateľov. Za zistené nedostatky uložili päť pokút v celkovej výške 1 350 eur, pričom ďalšie správne konania o uložení pokuty ešte pokračujú.

Vlani vykonali inšpektori SIŽP spolu 3 838 kontrol a uložili 872 pokút v celkovej výške 744 000 eur.

Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Komentáre: SIŽP: Pokuty za znečisťovanie ovzdušia

Ešte nebol pridaný žiadny komentár