Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Workshop: Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010

Workshop: Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010

14. 02. 2011, Enviroportal
Workshop: Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010

Kľúčová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010 (SOER 2010) bola odbornej a laickej verejnosti predstavená na workshope, ktorý sa uskutočnil 8. februára v Bratislave. Workshopu predchádzala tlačová konferencia na Ministerstve životného prostredia SR.

Workshopu, ktorý zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia, sa zúčastnilo 90 záujemcov z obvodných a krajských úradov ŽP, univerzít, niekoľkých ministerstiev, výskumných centier, mimovládnych organizácií a súkromných spoločností.

Správa SOER 2010 poukazuje na to, že v súčasnosti lepšie chápeme väzby medzi zmenou klímy, biodiverzitou, využívaním zdrojov a zdravím ľudí a to, ako môžu dostupné nástroje - ako napríklad územné plánovanie, ekologická daňová reforma, prevencia znečistenia, predbežná opatrnosť a účtovníctvo zdrojov - podporiť prístup k ich riadeniu založenom na prírodnom kapitáli. Cieľom workshopu bolo upriamiť pozornosť zúčastnených na stav a problémy životného prostredia a ich pravdepodobný vývoj v budúcnosti. Základnú štruktúru správy SOER 2010 predstavil v úvodnej prezentácii Thomas Henrichs, jeden z hlavných autorov časti Zhrnutie.

Správa je dostupná najmä v elektronickej podobe, výnimkou je časť Zhrnutie SOER 2010, ktorá má aj svoju tlačenú podobu. Náročnosť zosúladenia informačných tokov pri zbieraní dát pri tvorbe reportu zhrnul Milan Chrenko. Dáta boli zbierané prostredníctvom Zdieľaného environmentálneho informačného systému (SEIS).

Najdôležitejším megatrendom ovplyvňujúcich európske životné prostredie sa venoval Thomas Henrichs. Postupne predstavil sociálne, technické, ekonomické, environmentálne a politické megatrendy, popísal ich vývoj v posledných storočiach a ich ďalšií predpokladaný vývoj.

Problematika slovenskej časti reportu SOER 2010 bola predstavená v troch prezentáciách. Dopadom zmeny klímy, projekcii emisií do roku 2020 - stratégiám, akčným plánom a opatreniam na národnej úrovni sa venovala Janka Szemesová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Stavom v oblasti ochrany prírody a biodiverzity na Slovensku sa zaoberal Andrej Saxa zo Štátnej ochrany prírody SR. Rôznymi stupňami ochrany je chránených až 36 % územia SR. Ako skonštatoval A. Saxa ,,postoj verejnosti k ochrane prírody je na Slovensku v celku pozitívny, v oblasti zainteresovania vlastníkov, užívateľov, občanov regiónu, ako aj ďalších dotknutých skupín (napr. poľovníci, lesníci, poľnohospodári) do aktívnej ochrany prírodných hodnôt ich územia sú veľké medzery."

Problematike odpadov sa venovala Elena Bodíková
zo Slovenskej agentúry životného prostredia.
V prezentácii zhodnotila produkciu a zneškodňovanie odpadov, situáciu s elektroodpadom, dotkla sa aj zavedenia tzv. šrotovného v r. 2009 a dlhodobej prognózy vzniku odpadov na našom území do r. 2020. Workshop uzavrela aktívna diskusia.

SOER 2010

Správa SOER 2010 predstavuje súbor hodnotení súčasného stavu životného prostredia v Európe a spôsobu či príčin jeho zmien, načrtáva jeho pravdepodobný stav v budúcnosti, informuje o súčasných i do budúcnosti potrebných aktivitách na jeho zlepšenie a prináša predstavy o tom, ako by mohol globálny vývoj ovplyvniť budúce trendy. Na vypracovaní SOER 2010 participovala aj Slovenská republika ako jedna z 32 členských krajín Európskej environmentálnej agentúry. Jednotlivé krajiny poskytli pre vypracovanie 4 častí správy SOER 2010 národné údaje, podklady a hodnotenia, pričom časť C (Country assessment) bola plne v ich kompetencii.

Prezentácie

  1. Hlavné zistenia o súčasnom stave životného prostredia, odporúčanie na jeho zlepšenie (Thomas Henrichs, EEA)
  2. Zdieľaný environmentálny informačný systém: východiská, ciele, súčasný stav, perspektívy a využitie pri príprave SOER 2010 (Milan Chrenko, EEA)
  3. Hodnotenie globálnych megatrendov (Thomas Henrichs, EEA)
  4. Spoločné environmentálne témy:
    - zmierňovanie zmeny klímy (Janka Szemesová, SHMÚ)
    - ochrana prírody a biodiverzity (Andrej Saxa, ŠOP SR)
    - odpady (Elena Bodíková)

Všetky výsledky správy SOER 2010 v angličtine a Zhrnutie vo všetkých národných jazykoch EEA sú k dispozícii na webovej stránke SOER 2010: www.eea.europa.eu/soer. Tlačená verzia je k dispozícii v informačných strediskách EEA.

Komentáre: Workshop: Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010

Ešte nebol pridaný žiadny komentár