Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve

EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve

22. 09. 2011, Enviroportal
EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve

Včera začalo stretnutie ministrov v meste Astana (Kazachstan). Počas troch dní budú na siedmej ministerskej konferencii Životné prostredie pre Európu rokovať o otázkach súvisiacich s vodou a ekologizáciou hospodárstva. S cieľom podporiť túto konferenciu Európska environmentálna agentúra (EEA) vydáva novú správu Hodnotenie hodnotení (Assessment of Assessments), ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa lepšieho zosúladenia informácií o životnom prostredí s tvorbou politiky.

Na konferencii ministrov sa zídu delegáti z 53 krajín z celého európskeho regiónu a tiež aj zástupcovia USA, Kanady a Izraela. Konferencia je zameraná na výzvy v oblasti ochrany vôd a súvisiacich ekosystémov a na to, ako postupovať smerom k ekologickému hospodárstvu. Organizátorom tejto konferencie je Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN) v spolupráci s vládou Kazachstanu.

Agentúra EEA bola požiadaná, aby s cieľom podporiť túto konferenciu vypracovala správu s názvom Europe's Environment - An Assessment of Assessments (Životné prostredie v Európe - Hodnotenie hodnotení). Táto správa poskytuje ucelený prehľad dostupných zdrojov informácií v oblasti životného prostredia v celom regióne, ktoré priamo súvisia so zameraním konferencie. Pri príprave tejto správy odborníci preskúmali viac než 1 000 správ a viac než polovicu z nich veľmi podrobne. Táto správa, prípravu ktorej podporila riadiaca skupina EHK OSN pre hodnotenie životného prostredia, je doplnená radom regionálnych správ, ktoré sú zamerané na konkrétne subregióny v rámci celej Európy.

Výkonná riaditeľka agentúry EEA profesorka Jacqueline McGlade povedala: "V správe Hodnotenie hodnotení sa poukazuje na to, že je potrebné ďalej posilňovať vzťah medzi politikou a informáciami. Funguje to v oboch smeroch - politici musia lepšie využívať bohatstvo aktuálnych dostupných environmentálnych informácií a zároveň by environmentálne hodnotenia mali byť zamerané tak, aby sa čo najviac dotýkali príslušných oblastí politiky. Na udržanie sociálneho a ekonomického rozvoja v rámci celého európskeho regiónu musíme naše hospodárstvo ekologizovať - to znamená spravodlivo riadiť obmedzené zdroje bez ohrozenia základných funkcií ekosystémov. Naša schopnosť, aby sme ako spoločnosť dokázali úspešne riešiť túto výzvu, závisí od toho, či máme prístup k relevantným, dôveryhodným a legitímnym environmentálnym informáciám o životnom prostredí a hodnoteniam z celého regiónu."

Životné prostredie Európy - Hodnotenie hodnotení

Hodnotenie hodnotení je zamerané na témy voda a ekosystémy súvisiace s vodou a ekologizácia hospodárstva. Z tejto správy vyplývajú viaceré odporúčania týkajúce sa toho, ako zlepšiť vedomostnú základňu, z ktorej sa vychádza pri rozhodovacích procesoch, ako zlepšiť nástroje hodnotenia a ako zabezpečiť lepšiu výmenu informácií v rámci celého európskeho regiónu a na globálnej úrovni.

V správe sú tiež zdokumentované výhody tzv. procesu pravidelného poskytovania správ v oblasti environmentálneho hodnotenia, postavenom na princípoch zdieľaného environmentálného informačného systému (SEIS). Proces bol spoločnou iniciatívou Európskej komisie, agentúry EEA a členských a spolupracujúcich krajín agentúry EEA. Takýmto prístupom by sa zefektívnili a zlepšili existujúce informačné systémy a procesy pri sprístupňovaní informácií tvorcom politík a verejnosti v celom regióne. Na základe zistení z Hodnotenia hodnotení sa očakáva, že v Astane ministri rozhodnú o ustanovení pravidelného procesu environmentálneho hodnotenia a rozvoji systému SEIS v celom regióne.

Voda - hlavné zistenia

Udržateľné hospodárenie s vodou a ekosystémami súvisiacimi s vodou má nesmierny význam v celom európskom regióne. V celej južnej Európe a v strednej Ázii dochádza v posledných rokoch k častejším výskytom sucha a súčasne v dôsledku záplav dochádza k nárastu počtu úmrtí a hospodárskych škôd. Čistá voda je tiež problémom, odhaduje sa, že 120 miliónov ľudí v celom regióne žije bez prístupu k bezpečnej pitnej vode alebo kanalizácii.

O situácii v oblasti vody existuje obrovské množstvo informácií, ktoré uverejnili krajiny v celom regióne. Autori správy analyzovali viac než 300 správ týkajúcich sa vody, ktoré 48 krajín vydalo v priebehu posledných piatich rokov. Potrebné informácie však často chýbajú alebo sú pre politiku irelevantné. Mnohé hodnotenia sa v súčasnosti príliš obmedzujú na stav životného prostredia a trendy a je potrebné, aby sa väčšia pozornosť venovala opatreniam a riadeniu, najmä pokiaľ ide o nedostatok vody, extrémne javy a vodné ekosystémy.

Ekologické hospodárstvo - hlavné závery

Koncept ekologického hospodárstva alebo tzv. zelenej ekonomiky sa ešte stále rozvíja. Vo svojej podstate ide o myšlienku oživenia ekonomík, ktoré sa dostávajú z nedávnej hospodárskej krízy pri súčasnom výraznom znižovaní rizík pre životné prostredie a riešení ekologických nedostatkov. Ekologizácia hospodárstva je na celom svete stredobodom obnoveného úsilia o integráciu environmentálnych a sociálnych aspektov do hlavného hospodárskeho rozhodovania v období do konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio 2012, ako aj po nej.

Informácie o ekologickom hospodárstve sú spravidla nesúrodé a ešte stále pomerne obmedzené. Aj keď existuje niekoľko hodnotení týkajúcich sa vplyvov rôznych odvetví hospodárstva na životné prostredie, stále pretrváva výrazný nedostatok správ, v ktorých sa ucelene posudzuje pokrok smerom k ekologickému hospodárstvu v rámci týchto odvetví.

Správa Europe's Environment - An Assessment of Assessments je v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke: http://www.eea.europa.eu.

Viac informácií:Online knižnica hodnotení

Komentáre: EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve

Ešte nebol pridaný žiadny komentár