Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

21. 10. 2011, Enviroportal
SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

Kontrolné merania emisií v ovzduší s cieľom zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov. Na projekte momentálne pracuje rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Mal by byť dokončený do konca roka 2013 a pomocou neho sa rozšíria kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia by sa mala na ňom podieľať 85 percentami.

Znečisťovanie životného prostredia emisiami je jedným z najväčších problémov tretieho tisícročia. Podľa nového zákona o ovzduší, ktorý vstúpil do platnosti v minulom roku, podstatne vzrástli nároky na kontrolu dodržiavania emisných limitov. V rezorte životného prostredia SR sa preto začalo v júni minulého roka s realizáciou projektu akreditácie meracích skupín Slovenskou inšpekciu životného prostredia.

Jeho obsahom je dobudovanie metrologických a technických kapacít SIŽP s následnou akreditáciou odborných činností podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ. Po uskutočnení projektu budú na kontrolu merania emisií na Slovensku slúžiť tri mobilné emisné meracie laboratóriá s kompletným vybavením. Súčasťou projektu je tiež zaškolenie inšpektorov na meranie emisií novou modernou prístrojovou technikou a vypracovanie dokumentácie systému riadenia kvality podľa platných noriem.

V septembri tohto roka sa podpísala zmluva s víťazom verejnej súťaže na technické a metrologické vybavenie laboratórií merania emisií SIŽP a pred podpísaním je aj zmluva s víťazom druhej verejnej súťaže na vytvorenie systému riadenia kvality emisných meraní.

V súčasnosti SIŽP vykonáva kontrolu dodržiavania emisných limitov základných druhov znečisťujúcich látok, ktorými sú tuhé znečisťovacie látky, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a celkový organický uhlík. Vďaka realizácii projektu k nim pribudne aj kontrola ťažkých kovov, fluóru a jeho plynných zlúčenín, anorganických plynných zlúčenín chlóru, organických plynov a pár, polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov. Slovensko tým prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v európskom regióne.

Predpokladá sa tiež, že uskutočnením projektu sa zvýši environmentálna disciplína znečisťovateľov ovzdušia s priamym pozitívnym dosahom na znižovanie emisií, a tým aj na kvalitu ovzdušia.

SIŽP ako kontrolný orgán na Slovensku vykonáva odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia, a konkrétne aj v oblasti dodržiavania emisných limitov stanovených platnými právnymi predpismi.

Zdroj: SIŽP

Komentáre: SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

Ešte nebol pridaný žiadny komentár