Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

24. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

Vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky uznesením č. 1084 z 10. novembra 2004 zabezpečiť splnenie úlohy B. 6. "po schválení legislatívneho zámeru návrhu zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. v Národnej rade SR, vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica na akciovú spoločnosť" a B.7 "do prerokovania a schválenia osobitného zákona, ktorým sa zriadi štátna akciová spoločnosť Lesy Slovenskej republiky zastaviť proces transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej republiky, š. p.".

Legislatívny zámer zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky bol schválený vládou SR uznesením č. 715 z 21. septembra 2005 a následne ho Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie uznesením č. 1962 z 9. novembra 2005.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zmysle úlohy B.6. uznesenia vlády SR č. 1084/2004, vypracovalo v intenciách schváleného legislatívneho zámeru návrh zákona o založení akciovej spoločnosti Lesy Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tento predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie. I napriek zabezpečeniu realizácie jednotlivých úloh vyplývajúcich z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky možno konštatovať, že došlo k viacerým skutočnostiam systémového a organizačného charakteru, ktoré nevytvárajú predpoklad pre úspešnú transformáciu štátneho podniku na akciovú spoločnosť.

Plnenie programového vyhlásenia vlády SR na úseku lesného hospodárstva v oblasti zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, ochrany a zveľaďovanie lesa a trhu s drevom však nie je podmienené transformáciou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky na akciovú spoločnosť so 100 % účasťou štátu. Zákonom č. 79/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa v štátnom podniku zriadila dozorná rada a dosiahol sa stav, keď mechanizmy riadenia a kontroly sú dostatočné a v podstate totožné pri oboch právnych formách.

Úloha B.7. uznesenia vlády SR č. 1084/2004 je kontinuálne nadviazaná na plnenie úlohy v bode B.6. citovaného uznesenia. Z ekonomického hľadiska a z hľadiska potrieb rozvoja štátneho podniku je potrebné sústavné vykonávanie reštrukturalizačných opatrení sledujúcich zefektívnenie činností a zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Z uvedených dôvodov Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh na zrušenie úloh uvedených v bode B.6. a B.7. uznesenia vlády SR č. 1084 z 10. novembra 2004.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR
Termín pripomienkovania: do 2. 3. 2006

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

Ešte nebol pridaný žiadny komentár