Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Energia z biomasy má zelenú

Energia z biomasy má zelenú

04. 07. 2006, Enviroportal
Energia z biomasy má zelenú

Biomasa je unás v súčasnosti považovaná za jeden z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií, a preto je jej právom venovaná čoraz väčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz aj na energetické a ekologické aspekty vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Je to súčasne jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších obnoviteľných zdrojov energie na Zemi. Okrem toho, že poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, slúži aj na výrobu papiera, liekov alebo chemikálií, ...
Biomasa je tiež výborným palivom. Biomasa sa ako palivový zdroj využíva od objavenia ohňa. Jej výhodou je, že ponúka nielen veľkú rôznorodosť vstupných surovín, ale aj univerzálne využitie v energetike. Je ju možné využiť nielen priamo na výrobu tepla, ale aj na výrobu elektriny v moderných spaľovacích zariadeniach. Kvapalné a plynné formy biomasy (etanol, metanol, drevoplyn, bioplyn) je tiež možné použiť na pohon motorových vozidiel. Dnes sa však vo svete často neprávom považuje za nízko kvalitné palivo, a preto sa v mnohých krajinách ani neobjavuje v energetických štatistikách.

Na základe bilancií možností využívania biomasy v rezorte pôdohospodárstva SR bolo zistené, že jej energetický potenciál predstavuje teoreticky asi 15 % zo všetkých primárnych energetických zdrojov SR. Využívanie pôdohospodárskej biomasy na energetické účely môže vyvolať v spoločnosti niektoré významné prínosy z rôznych aspektov:

  • z hľadiska ochrany životného prostredia je to zníženie emisií plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt,
  • z hľadiska energetického je to čiastočná náhrada primárnych energetických zdrojov pri výrobe elektriny a tepla, zabezpečenie určitej energetickej bezpečnosti štátu, zníženie závislosti od dovozu energií a energetických surovín,
  • ekonomické prínosy využívania biomasy budú tak pre producentov biomasy ako aj pre konečného spotrebiteľa v nižších cenách tepla a takisto aj znížením závislostí štátu na dovoze energetických nosičov.
  • výhodou pôdohospodárskej biomasy je aj to, že jej výskyt a produkcia v určitom množstve je pomerne pravidelná, rovnomerne rozložená po celom území SR a relatívne nezávislá od vonkajších ekonomických vplyvov.

Slovenským lídrom v oblasti využívania biomasy je BIOMASA, združenie právnických osôb. Problematike využívania biomasy sa združenie venuje od konca 90-tych rokov. Pôsobí hlavne v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

BIOMASA sa zaoberá okrem výroby a predaja drevných peliet a energie z nich aj propagáciou využívania biomasy na Slovensku, konzultačnou a poradenskou činnosťou v oblasti využívania biomasy a realizáciou investičných a neinvestičných projektov využívania biomasy.
Za päť rokov od r. 1999 pripravilo združenie rozsiahly projekt využívania biomasy pod názvom Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy - Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt cez využívanie biomasy na severozápadnom Slovensku.
Projekt prináša komplexné riešenie pre zavedenie a rozšírenie vykurovania drevnou biomasou a vytvorenie trhu s drevnými peletami na celom Slovensku.
Hlavnou aktivitou združenia BIOMASA v súčasnosti je jeho realizácia. Neodmysliteľnou súčasťou projektových aktivít je zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov, zástupcov samospráv a štátnych inštitúcií v iných regiónoch Slovenska o spracovaní biomasy na vysoko hodnotné palivo a o jej využití v energetike. Projekt by mal byť ukončený záverečnou správou v decembri 2006.

Komentáre: Energia z biomasy má zelenú

Ešte nebol pridaný žiadny komentár