Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

14. 07. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

Materiál Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 606 zo dňa 21. júna 2004.


Vláda SR pri prerokovaní návrhu opatrení na zabezpečenie úloh súvisiacich s ratifikáciou Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (ďalej len "Protokol SEA") uložila v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 606 zo dňa 21. júna 2004 ministrovi životného prostredia po vytvorení legislatívnych a inštitucionálnych podmienok pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu Protokolu SEA.

Protokol SEA bol prijatý na 5. ministerskej konferencii Životné prostredie pre Európu, 21. mája 2003 v Kyjeve (Ukrajina) a do konca roka 2003, dokedy bol vystavený na podpis, ho podpísalo 35 štátov a Európske spoločenstvo. Slovenská republika podpísala Protokol SEA 19. decembra 2003 s výhradou ratifikácie.
Protokol SEA nadobudne platnosť v deväťdesiaty deň po dátume uloženia šestnásteho ratifikačného, prijímajúceho, schvaľovacieho alebo prístupového dokumentu. Do 30. 4. 2006 Protokol SEA podpísalo 36 štátov a Európska únia ako celok. Do toho istého dátumu ho ratifikovali 4 štáty.

Cieľom Protokolu SEA je poskytnúť vysokú úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zabezpečenia, aby sa otázky ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane ochrany zdravia, zohľadnili už pri príprave politík, plánov a programov a legislatívy; stanovenia jasných, transparentných a účinných postupov pre strategické environmentálne hodnotenie; zabezpečenia účasti verejnosti v strategickom environmentálnom hodnotení a prostredníctvom toho následným integrovaním environmentálnych, vrátane zdravotných hľadísk do nástrojov podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj.

Ministerstvo životného prostredia SR veľmi dôsledne preskúmalo záväzky vyplývajúce z Protokolu SEA a môže konštatovať, že po prijatí nového zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú v Slovenskej republike vytvorené dostatočné legislatívne i inštitucionálne podmienky pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z Protokolu SEA.
V súčasnosti je v Slovenskej republike zabezpečená plná implementácia nového zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bol dopracovaný informačný systém v oblasti posudzovania vplyvov navrhovaných činnosti na životné prostredie o oblasť posudzovania vplyvov strategických dokumentov a celkove na podmienky nového zákona.
Novým prvkom vyplývajúcim z Protokolu SEA je, okrem hodnotenia vplyvu na životné prostredie, i hodnotenie vplyvu na zdravie obyvateľstva, a preto sa všetky úlohy budú musieť zabezpečovať v úzkej spolupráci s rezortom zdravotníctva.

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v Slovenskej republike sú v súčasnosti vytvorené legislatívne i inštitucionálne predpoklady na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru z Espoo.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 28. 07. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

Ešte nebol pridaný žiadny komentár