Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

31. 07. 2006, Enviroportal
Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

Prinášame niektoré tézy z poslednej verzie programového vyhlásenia vlády, ktoré by malo byť zajtra predložené do parlamentu.

Vláda Slovenskej republiky v úvode svojho programového vyhlásenia dáva najavo rešpektovanie ústavného predpokladu, podla ktorého Slovenská republika má byť sociálnym štát so sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekonomikou.
Štrukturálne fondy majú byť využívané aj na riešenie vybraných problémov v oblasti životného prostredia a pôdohospodárstva ako jednej zo 4 prioritných oblastí.

V kapitole Starostlivosť o životné prostredie sú o. i. uvedené tieto tézy

 • V oblasti zveľadovania životného prostredia sa chce vláda sústrediť na preventívnu ochranu prírodných, kultúrnych a environmentálnych hodnôt, na rozvoj kvality prostredia obcí a rozvoj environmentálne vhodných a bezpečných podnikateľských zámerov, na ochrannú funkciu, znižujúcu ohrozenie človeka a životných podmienok, najmä živelnými pohromami a haváriami, a to vo veľkej miere aj pomocou environmentálnych programov s využitím disponibilnej pracovnej sily.
 • Vláda hodlá vytvárať dostačujúce finančné, právne, organizačné a inštitucionálne podmienky, vrátane zabezpečovania prostriedkov, na podporu environmentálnych projektov a na budovanie environmentálnej infraštruktúry podla európskych štandardov.
 • Jednou z priorít bude aj rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety či propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov.
 • Nedostatky vo financovaní starostlivosti o životné prostredie z minulosti chce vláda kompenzovať presadzovaním trhových mechanizmov a takých ekonomických nástrojov, ktoré môžu prispieť k rozvoju najmä malého a stredného podnikania v environmentálnom sektore, ako aj uplatňovaním celosvetového princípu znečisťovateľ platí.
 • Vláda chce sústrediť pozornosť na zásobovanie obyvateľstva dostatočným množstvom kvalitnej vody z verejných vodovodov a postupné dobudovanie verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd.
 • Ďalšou prioritou vlády je znižovanie znečisťujúcich látok v ovzduší. Vláda chce zároveň podporovať zvyšovanie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie energetickej náročnosti zariadení a objektov, ako aj kontrolu technológií v rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu o redukcii emisií skleníkových plynov.
 • Riešenie problému starých environmentálnych záťaží si vyžiada ich monitorovanie a inventarizáciu s vyhodnocovaním ich nebezpečnosti s určením priorít postupného odstraňovania ich negatívnych vplyvov.
 • Vláda chce presadzovať predchádzanie vzniku a dovozu odpadov, ich bezpečné zneškodňovanie a najmä materiálové a energetické zhodnocovanie environmentálne vhodným spôsobom, separáciu a recykláciu odpadov s cieľom zníženia surovinovej a energetickej závislosti Slovenska, rozvoj recyklačného priemyslu a zavádzanie bezodpadových technológií.
 • V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny sa bude treba sústrediť na zachovanie existujúcich historických, kultúrnych a prírodných hodnôt ako predpokladu rozvoja ekoturizmu a cestovného ruchu.
 • Bude potrebné sústrediť sa na dotvorenie jednotnej sústavy rôznych chránených častí krajiny, regeneráciu prírodného prostredia Tatranského národného parku, ako aj ďalších chránených území postihnutých živelnými pohromami a devastačnými faktormi.
 • Dôležitou úlohou bude aj zabezpečenie zvýšenia čistoty vodných tokov, ochrana a revitalizácia mokraďových a lužných spoločenstiev, zlepšenie vodného režimu a odtokových pomerov v povodiach a ochrana životov ľudí a majetku pred povodňami.
 • Ochrana biologickej a krajinnej diverzity sa musí výraznejšie presadiť aj mimo osobitne chránených území.
 • Skvalitňovanie a skrášľovanie životného prostredia miest a dedín, budovanie a údržba parkov, lesoparkov, estetických verejných priestranstiev a oddychových zón bude považovaná za prioritnú službu verejnosti a s tým bude súvisieť podpora Programu obnovy dediny a starostlivosti o lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

  Zdroj: PVV

Komentáre: Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

GOmez
reakcia
04.08.06 07:45