Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

08. 08. 2006, Enviroportal
Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

Zachovanie Environmentálneho fondu, rozvíjať činnosť Recyklačného fondu, ochrana pred povodňami a doriešenie vzťahu ochrana lesov a ich ekonomické obhospodarovanie - to sú oblasti, na ktoré bude samospráva klásť dôraz v najbližšom období vo vzťahu k rezortu životného prostredia.Tieto námety predniesol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora na stretnutí s ministrom životného prostredia Jaroslavom Izákom 3. augusta t. r.

ZMOS sa bude ďalej snažiť o spoluprácu v oblasti odpadov, kde majú samosprávy problém s dodržiavaním zákona pri kompostovaní odpadov. Samosprávy očakávajú, že časť štrukturálnych fondov bude využitá práve na realizáciu projektov v tejto oblasti.
Podobne považuje za dôležitú spoluprácu v oblasti starých environmentálnych záťaží, ktoré z ich strany zatiaľ nie sú zmapované.
V oblasti ochrany proti povodniam a živelným pohromám, ktorému venuje rezort veľkú pozornosť v programovom vyhlásení, zástupcovia samospráv žiadajú správcov tokov, ktoré organizačne podliehajú pod ministerstvo životného prostredia, aby dbali viac na prevenciu.

Prípadnú zmenu pri kofinancovaní projektov, realizovaných s účasťou z kohézneho a štrukturálnych fondov, kedy by sa finančná účasť samospráv zvýšila zo súčasných 5 na diskutovaných 10 percent, vidí ZMOS ako problémovú. Znamenalo by to utlmenie ich aktivity pri predkladaní projektov, pretože by to nadmerne zaťažovalo samosprávy.

Minister Jaroslav Izák vidí široký priestor v oblasti spolupráce so samosprávami. V záujme lepšieho posúdenia efektívnosti použitých peňazí Envirofondu by bolo podľa neho prínosom, keby mal ZMOS zástupcu v jeho rade.
Pokračovať bude aj spolupráca v oblasti odpadov, kde sa najmä pri legislatívnej činnosti zástupcovia ZMOS a rezortu pravidelne stretávajú.
Minister Izák vidí priestor pre spoluprácu okrem iného aj pri spracovaní databáz, mapovaní problémov, či konzultáciách pri ich riešení.
V oblasti Národného strategického referenčného rámca, ktorý upravuje čerpanie fondov EÚ, minister nepredpokladá zmeny priorít. ZMOS v tomto smere požaduje, aby boli v budúcnosti realizované aj tie projekty, ktoré boli dané do zásobníka projektov. Zároveň sa jeho predstavitelia vyslovili za zachovanie súčasného stavu, kedy konečnými prijímateľmi finančnej pomoci sú aj obce.

Zdroj: MŽP SR

Komentáre: Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

Ešte nebol pridaný žiadny komentár