Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

18. 08. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. je predkladaný ako iniciatívny materiál, ktorým sa zabezpečuje transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu.
Uvedená smernica umožňuje členským štátom Európskej únie povoliť používanie jednotiek zníženia emisií skleníkových plynov získaných z projektových aktivít v národných schémach obchodovania a v schéme spoločenstva. Táto smernica sa preberá do predkladaného návrhu novely zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. tak, že umožňuje obchodovanie s uvedenými jednotkami zníženia emisií a taktiež umožňuje povinným a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania využívať tieto jednotky na pokrytie svojich emisií z prevádzky až do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót, ktorý sa určí v národnom pláne prideľovania kvót pre skleníkové plyny.

Ďalšie úpravy zákona sa navrhujú za účelom upresnenia niektorých ustanovení týkajúcich sa uplatňovania mechanizmov obchodovania s emisnými kvótami a zosúlaďujú podmienky a požiadavky zákona s ustanoveniami Nariadenia komisie č. 2216/2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Zásadné pripomienky uplatnili Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR - sekcia Inštitút pre aproximáciu práva, Klub 500, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Potravinárska komora Slovenska, Zväz hutníctva a ťažobného priemyslu a Republiková únia zamestnávateľov. Na rokovaniach so zástupcami jednotlivých subjektov boli rozpory odstránené.

Návrh zákona bol po schválení vládou predložený do Národnej rady Slovenskej republiky. V súvislosti so schválením predčasných volieb do národnej rady Slovenskej republiky bol návrh 15. 3. 2006 vypustený z programu 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Materiál je opätovne predkladaný na medzirezortné pripomienkové konanie v tej podobe, v akej bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Z dôvodu splnenia euroiuntegračných záväzkov a hroziacich hospodárskych škôd v prípade neprevzatia ustanovení smernice v čo najskoršom termíne sa návrh predkladá len na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, s prihliadnutím ku skutočnosti, že návrh už raz predmetom pripomienkového konania bol a do rokovania vlády boli všetky rozpory odstránené.

Tí podnikatelia, ktorí sa stanú účastníkmi schémy obchodovania alebo systému obchodovania budú mať isté náklady spojené s platením poplatkov za zriadenie a vedenie účtov v registri kvót. Návrh zákona napomáha svojou konštrukciou k znižovaniu celkového množstva emisií, z čoho vyplýva jeho priaznivý dopad na životné prostredie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 23. 8. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

Ešte nebol pridaný žiadny komentár