Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

30. 08. 2006, Enviroportal
Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

Európska únia ako celok je z viac ako 50 % závislá od dovozu primárnych zdrojov energie, častokrát z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných regiónov. Prijaté záväzky v oblasti ochrany ovzdušia sú ďalším vplyvom na energetickú stratégiu EÚ. Preto sa stratégia EÚ v oblasti energie sústreďuje najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE), ktorých potenciál v jednotlivých členských krajinách nie je zanedbateľný.
Základnú filozofiu EÚ v oblasti ich využívania predstavuje Zelená kniha EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie, konkrétne ciele ich využívania na európskej úrovni stanovuje oznámenie Komisie pod názvom Energia pre budúcnosť: Obnoviteľné zdroje energie - Biela kniha pre stratégiu a akčný plán spoločenstva. Biela kniha odporúča indikatívny cieľ 12 % pre energiu z obnoviteľných zdrojov z hrubej vnútornej spotreby spoločenstva v roku 2010, t. j. približne dvojnásobné zvýšenie oproti roku 1995.

Hlavnými nástrojmi Komisie pre dosahovanie tohto ambiciózneho cieľa sa stal viacročný program akcií v oblasti energetiky Inteligentná energia - Európa, v oblasti vedy a výskumu rámcové programy EÚ, v štrukturálnej politike sú to aj u nás dostupné štrukturálne fondy EÚ.

Z pohľadu európskej legislatívy sú dôležité najmä tieto dokumenty:

  • Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2001/77/ES o podpore elektriny vyrobenej z OZE na vnútornom trhu s elektrinou, ktorá zaväzuje členské štáty vytvárať a presadzovať podmienky pre postupný rast podielu krytia spotreby elektriny z OZE podľa stanovených národných indikatívnych cieľov;
  • Smernica č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave,
  • Smernica č. 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou
  • Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov, ktorá stanovuje povinnosť zvážiť pri výstavbe nových budov využitie decentralizovaných systémov dodávok energie založených na obnoviteľnej energii.
    V štádiu príprav je aj návrh smernice na podporu výroby tepla a chladu na báze OZE.

Z uvedeného prehľadu hlavných strategických dokumentov a nástrojov vyplýva, že EÚ sa snaží riešiť svoju závislosť na dovoze primárnych zdrojov energie najmä podporou využívania domácich OZE a kladie na túto prioritu naozaj veľký dôraz. Avšak s využívaním OZE, či už na výrobu tepla alebo elektriny, je spojený celý rad problémov, ktoré musia jednotlivé členské štáty riešiť, aby došlo aspoň k čiastočnému naplneniu veľmi ambicióznych cieľov EÚ v tejto oblasti.

Viac na tému Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku čítajte v Enviromagazíne 4/2005
Zdroj: Ing. Igor Iliaš, Energetické centrum Bratislava, Enviromagazín 4/2005

Komentáre: Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

Ešte nebol pridaný žiadny komentár