Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Zoznam dohovorov » Podrobnosti o dohovore

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)

Zaužívaný názov:
Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
Gestor : Organizácia spojených národov
Miesto prijatia : Ženeva
Dátum prijatia : 28.09.1984
Dátum prijatia na Slovensku : 28.05.1993
Prijaté spôsobom : sukcesiou 28.05.1993
Dokument na stiahnutie : Plné znenie v slovenskom jazyku

Súvisiace dokumenty :
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry
Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov
Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečisťovania v Európe (EMEP - Environment Monitoring and Evaluation Programme) bol prijatý dňa 28. septembra 1984 v Ženeve.

Slovenská republika pristúpila k Protokolu sukcesiou 28. mája 1993.

V protokole je uvedené financovanie EMEP, ktoré bude pokrývať náklady medzinárodných stredísk spolupracujúcich v rámci EMEP ako aj samotné príspevky. Z protokolu vyplýva, že ročný rozpočet EMEP pripraví Riadiaci orgán EMEP a príjme ho Výkonný orgán najneskôr jeden rok vopred na finančný rok, ktorého sa bude týkať.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
Medzinárodný deň mlieka