Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Zoznam dohovorov » Podrobnosti o dohovore

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%

Zaužívaný názov:
Téma : Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
Gestor : Organizácia spojených národov
Miesto prijatia : Helsinky
Dátum prijatia : 08.07.1985
Dátum prijatia na Slovensku : 28.05.1993
Prijaté spôsobom : sukcesiou 28.05.1993
Dokument na stiahnutie : Plné znenie v slovenskom jazyku

Súvisiace dokumenty :
Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov
Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry
Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov
Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Slovenská republika je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. K tomuto Dohovoru boli postupne prijímané vykonávacie protokoly. Jeden z protokolov je Protokol k Dohovoru o znižovaní emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%, ktorý bol prijatý 8. júla 1985 v Helsinkách.

Slovenská republika k Protokolu pristúpila sukcesiou dňa 28. mája 1993.

Hlavným cieľom uvedeného protokolu je zníženie emisií SO2 o 30% do roku 1993 v porovnaní s rokom 1980.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
Svetový deň kultúrneho rozvoja