Medzinárodné dohovory

Témy

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Medzinárodné dohovory » Zoznam dohovorov

1 2
P.č. Oficiálny názov Téma Miesto prijatia Dátum prijatia Dátum prijatia na Slovensku PDF
11 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy New York 09.05.1992 19.05.1993 newyork0905_1992.pdf
10 Kjótsky protokol k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Kjóto 11.12.1997 26.02.1999 kjoto1112_1997.pdf
6 Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 13.11.1979 25.05.1993 zeneva1311_1979.pdf
19 Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP) Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 28.09.1984 28.05.1993 zeneva2809_1984.pdf
15 Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30% Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Helsinky 08.07.1985 28.05.1993 helsinky0807_1985.pdf
7 Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Sofia 01.11.1988 28.05.1993 sofia0111_1988.pdf
9 Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Ženeva 08.11.1991 zeneva0811_1991.pdf
14 Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Oslo 14.06.1994 oslo1406_1994.pdf
18 Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Aarhus 24.06.1998 aarhus2406_1998.pdf
12 Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Aarhus 24.06.1998 24.06.1998 aarhus2406_1998kovy.pdf
13 Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Göteborg 30.11.1999 30.11.1999 goteborg3011_1999.pdf
17 Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Viedeň 22.03.1985 28.05.1993 vieden2203_1985.pdf
16 Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Montreal 16.09.1987 28.05.1993 montreal1609_1987.pdf
8 Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Štokholm 23.05.2001 stokholm2305_2001.pdf
30 Dohovor o biologickej diverzite Ochrana prírody Rio de Janeiro 05.06.1992 rio0506_1992.pdf
27 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Ochrana prírody Washington 03.03.1973 28.02.1992 washington0303_1974.pdf
26 Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Ochrana prírody Bonn 23.06.1979 14.12.1994 bonn2306_1979.pdf
29 Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva Ochrana prírody Ramsar 02.02.1971 02.07.1990 ramsar0202_1971_upr.pdf
25 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Ochrana prírody Paríž 16.11.1972 15.11.1990 pariz1611_1972_upr.pdf
24 Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť Ochrana prírody Bern 19.09.1979 28.04.1994 bern1909_1979_upr.pdf
28 Dohoda o ochrane netopierov v Európe Ochrana prírody Londýn 04.12.1991 09.07.1998 Netopiere_upr.pdf
4 Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií Životné prostredie všeobecne Helsinki 17.03.1992 helsinki1703_1992_upr.pdf
3 Zmluva o Antarktíde Životné prostredie všeobecne Washington 01.12.1959 06.05.1962 zmluva_o_antarktide.pdf
2 Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Životné prostredie všeobecne Espoo 25.02.1991 20.08.1991 espoo2502_1991_upr.pdf
23 Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Odpady a odpadové hospodárstvo Bazilej 22.03.1989 24.07.1991 bazilej2203_1989_upr.pdf
20 Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Ochrana vôd Sofia 29.06.1994 29.06.1994 sofia2906_1994_upr.pdf
21 Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier Ochrana vôd Helsinki 17.03.1993 07.07.1999 helsinky1703_1993_upr.pdf
1 Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Životné prostredie všeobecne Aarhus (Dánsko) 25.06.1998 31.10.2005 aarhus2506_1998.pdf
5 Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Životné prostredie všeobecne Kyjev 22.05.2003 22.05.2003 kyjev2205_2003.pdf
22 Protokol o vode a zdraví Ochrana vôd Londýn 17.06.1999 19.06.2001 londyn1706_1999.pdf

1 2

Na prezeranie dokumentov je potrebný Adobe® Acrobat Reader® 5+.
Stiahnite si Adobe Reader

Kalendárium:
137 rokov od objavenia Belianskej jaskyne