Prevencia a náprava environmentálnych škôd

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Prevencia a náprava environmentálnych škôd » Informačný systém

Informačný systém

Všeobecné informácie

K zriadeniu informačného systému sa prikročilo v zmysle § 20 ods. zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácii na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Informačný systém prevádzkuje a informácie sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré poverilo touto úlohou Slovenskú agentúru životného prostredia v zmysle § 20 ods. 3 Zákona NR SR č. 359/2007 Z.z..

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd obsahuje podľa zákona č. 359/2007 Z.z. (§ 20 ods. 2) informácie o:

 • environmentálnej škode alebo jej bezprostrednej hrozbe (ďalej len EŠ a BHEŠ), o type EŠ a BHEŠ, mieste a dátume jej vzniku alebo zistenia, jej rozsahu a dátume začatia a skončenia konania podľa šiestej časti tohto zákona,
 • zodpovednom prevádzkovateľovi, jeho obchodnom mene, adrese, o štatutárnom zástupcovi, o kóde prevažujúcej činnosti,
 • preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach prijatých a vykonaných vrátane zmierňujúcich opatrení a výsledku nápravy environmentálnej škody alebo bezprostredne hroziacej EŠ,
 • nákladoch na preventívne opatrenia a nákladoch na nápravné opatrenia podľa tohto zákona
  • vynaložených priamo zodpovedným prevádzkovateľom, ak sú tieto údaje k dispozícii,
  • získaných dodatočne od zodpovedného prevádzkovateľa priamo alebo z finančného krytia jeho zodpovednosti podľa § 13,
  • nezískaných od zodpovedného prevádzkovateľa, s uvedením dôvodov, pre ktoré neboli získané späť,
  • vynaložených zo štátneho rozpočtu,
 • súdnych konaniach a ich výsledkoch, o určenie environmentálnej zodpovednosti prevádzkovateľov a výšky nákladov na krytie zodpovednosti prevádzkovateľov alebo ďalších zainteresovaných osôb, ktoré toto súdne konanie využili
 • stave životného prostredia a odkaz na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného stavu podľa § 2 ods. 5 a ďalšie informácie o životnom prostredí zhromažďované, uchovávané a šírené podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.

Štruktúra Informačného systému environmentálnych škôd (IS EŠ)

Štruktúra IS , je v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 359/2007 Z.z. a má požadovaný obsah, ktorý bude pozostávať z 3 registrov

 • Register: EŠ (Environmentálne škody)
 • Register: Prevádzkovatelia
 • Register: Súdne konania

Register: EŠ (environmentálne škody) - obsahuje údaje o bezprostrednej hrozbe EŠ a o vzniknutej EŠ na chránených druhoch a biotopoch EU významu, na vode a na pôde, údaje o prijatých a vykonaných preventívnych a nápravných opatreniach a nákladoch s nimi spojených.

Register: Prevádzkovatelia - obsahuje základné informácie o vlastníkoch a prevádzkovateľoch činnosťami, ktorých došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody alebo ku vzniku environmentálnej škody.

Register: Súdne konania - obsahuje údaje o  zainteresovaných subjektoch, ktoré využili súdne konanie a výsledok týchto súdnych konaní.

Súčasťou informačného systému EŠ je aj súbor Informácie k zisteniu základného stavu prírodných zdrojov - v súčasnosti je prístupný na internetovej stránke enviroportal.sk/environmentalne-skody a obsahuje odkaz na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného stavu podľa § 2 ods. 5 zákona o EŠ a ďalšie informácie o životnom prostredí zhromažďované, uchovávané a šírené podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.

Ciele IS EŠ

 • Zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácii na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd.
 • Priebežné a efektívne sprístupnenie informácií užívateľom
 • Vytvorenie podmienok pre plnenie informačných povinností SR na medzinárodnej úrovni.

Užívatelia IS EŠ

Špecifikácia užívateľov informačného systému vyplýva priamo zo zákona, ktorý stanovuje okruh účastníkov procesu vrátane ich práv a povinností. Informačný systém je postavený tak, aby podával komplexnú informáciu pre nasledovné subjekty:

 • MŽP SR
 • Orgány štátnej správy KÚ ŽP, ObÚŽP, SIŽP
 • Dotknuté orgány
 • Prevádzkovatelia
 • Verejnosť
 • Poisťovne

Schéma IS EŠ

Schéma IS EŠ
Legenda
 • EK - Európska komisia
 • MŽP - Ministerstvo životného prostredia
 • SIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • KÚŽP - Krajský úrad životného prostredia
 • ObÚ ŽP - Obvodný úrad životného prostredia
 • Dotknuté orgány - Orgány štátnej ochrany prírody, orgány štátnej vodnej správy, obvodné pozemkové úrady, lesné úrady a úrady verejného zdravotníctva
 • SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia
Informačné toky
 • vkladanie údajov do registra - 1. etapa SAŽP
 • vkladanie údajov do systému, automatické filtrovanie informácií a presun v rámci registrov
           - 2. etapa OÚŽP/SIŽP
 • výstup pre verejnosť na WWW
 • prístup do systému pre registrovaných užívateľov
 • výstup zo systému pre neregistrovaných užívateľov
 • interné toky údajov
 • registre a súbory pod správou SAŽP

Kontaktné adresy

Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environ. hodnotenia a riadenia
Odbor environ. rizík a biologickej bezpečnosti

Hanulova 5/d
812 35  Bratislava
Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
CPPEZ - Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov
Odbor hodnotenia environ. kvality
Odbor obnoviteľných prírod. zdrojov
Dlhá 3
971 01  Prievidza
Telefón: 046 / 51 99 713, -14, -16, -22
Fax: 046 / 54 25 093
Email:enviskody@sazp.sk