Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory

Indikátory

Táto sekcia je venovaná environmentálnym indikátorom, ako významnym prostriedkom v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k účinnosti plnenia vytýčených environmentálnych cieľov, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Významne napomáhajú pri plánovaní, stanovovaní politických cieľov a kontrole ich plnenia a k tvorbe následných opatrení a nástrojov smerujúcich k ich dosiahnutiu v rôznych koncepčných a strategických dokumentech. Rovnako sú komplexným zdrojom informácií o životnom prostredí a s ním súvisiacich aspektoch pre širokú verejnosť.


Indikátory sú merateľné veličiny, poskytujúce informácie o vývoji a trendoch javov a procesov, v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení.

Indikátory (podľa kritérií stanovených OECD pre environmentálne indikátory) by mali byť:

 • politicky relevantné a pritom užitočné pre užívateľa, t.j. mali by byť reprezentatívne, jednoduché a ľahko interpretovateľné, odrážajúce prebiehajúce zmeny v životnom prostredí,
 • vedecky zdôvodnené, t.j. mali by byť po teoretickej stránke jasne vedecko-technicky zdôvodnené, založené na medzinárodných štandardoch a limitoch,
 • merateľné, t.j. mali by byť ľahko merateľné a dostupné, primerane zdokumentované a pravidelne monitorované.

Východiská výberu a tvorby indikátorov

Pri vytváraní jednotlivých súborov indikátorov sa vychádzalo zo skúseností a produktov nasledovných medzinárodných organizácií:

Indikátorové hodnotenie Európskou environmentálnou agentúrou (EEA)

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
http://www.eea.europa.eu/publications/
 • Core Set of Indicators
 • SOE Reports
 • EEA Signal Reports

Indikátorové hodnotenie Organizáciou pre ekonomický rozvoj a hospodársku spoluprácu (OECD)

http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
 • OECD Environmental Data Compendium
 • OECD Key Environmental Indicators

Indikátorové hodnotenie Štatistickým úradom Európskeho spoločenstva (EUROSTAT)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 • Štrukturálne indikátory (Structural indicators)
 • Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Indicators - SDI)
 • Indikátory Európa 2020 (Europe 2020 Indicators)

Indikátorové hodnotenie Organizáciou spojených národov (OSN) prostredníctvom Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (UN CSD)

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm
 • 132 ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja (prijaté v roku 1996 na 4. zasadnutí UN CSD) - súbor ukazovateľov TUR (UN CSD) bol revidovaný v roku 2006

Všetky indikátory sú formálne jednotné, založené na dvoch úrovniach zobrazenia informácií:

 • Prvá úroveň - poskytuje základné grafické a slovné zhodnotenie stavu a trendov vybraného indikátora
 • Druhá úroveň - poskytuje ďalšie relevantné informácie v štruktúre: podrobnejšie informácie (širší popis príslušného indikátora, ciele definované v príslušných politikách a dokumentoch, popis trendov zaznamenaných u príslušného indikátora), odkazy k problematike, medzinárodné porovnanie (ak je dostupné) a informačný list (metainformácie o indikátore)

Slovenská agentúra životného prostredia spracováva a pravidelne hodnotí rôzne kategórie indikátorov, ktoré predstavujú aj významný podklad pri následnom vypracúvaní príslušných typov správ. Ide o:


Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Odbor hodnotenia životného prostredia

Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
telefón: 048/ 4374 164
fax: 048/ 4132 160
e-mail: peter.kapusta@sazp.sk


Kalendárium:
Svetový deň darcov krvi