Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » » Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu

Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu


Vývoj úrovne odkanalizovania obyvateľstva verejnou kanalizáciou (%)


Zdroj: ŠÚ SR, VÚVH; Spracoval: SAŽP

Pozn. údaje 2010,2011,2012 poskytované z VÚVH


Indikátor popisuje percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizačnú sieť.

Zhodnotenie

Za posledné roky bol v SR dosiahnutý pokrok v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd. Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2012 dosiahol 62,4% z celkového počtu obyvateľov SR. Na to aby sa dosiahol cieľ 90 % napojenia obyvateľov na kanalizácie v roku 2015 je potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. V SR je zaznamenaný medziročný nárast pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, hoci úroveň odkanalizovania obyvateľstva naďalej zaostáva za rozvojom verejných vodovodov. V roku 2012 z celkového počtu 2 891 samostatných obcí malo vybudovanú verejnú kanalizáciu 953 obcí (t.j. 33,0 % z celkového počtu obcí SR). Za celoslovenským priemerom zaostávajú najmä Trenčiansky, Banskobystrický a Košický kraj.

Pokrok smerom k zelenému rastu môže byť posudzovaný zmenami v podiele prístupu obyvateľstva k čistej pitnej vode, vhodnej hygiene a napojenia na verejné kanalizácie, čo môže mať za následok aj pozitívnu zmenu zdravotného stavu obyvateľstva.

© SAŽP 2019
Kalendárium:
95 rokov od sprístupnenia Jasovskej jaskyne