Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory ŽP » Voda

Zoznam agregovaných a individuálnych indikátorov pre vodu a vodné hospodárstvo v SR podľa D-P-S-I-R modelu

Postavenie v DPSIR* štruktúre
Agregovaný indikátor
P.č.
Individuálne indikátory
Hnacia sila
Vývoj plôch SR
1.
Vodovody
2.
3.
4.
Zrážkové pomery
5.
6.
Tlak
Odber a užívanie povrchovej vody
7.
8.
9.
10.
11.
Odber a užívanie podzemnej vody
12.
13.
Odpadové vody
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kanalizácie a ČOV
20.
21.
22.
Kvalita pitnej vody
23.
24.
Kvalita vody v jazerách a vodných nádržiach
25.
26.
Spotreba agrochemikálií
27.
28.
Havárie a živelné pohromy
29.
Stav
Bilančné zhodnotenie vodných zdrojov
30.
31.
Stav útvarov povrchových vôd
32.
33.
34.
35.
Monitorovanie kvality povrchovej vody
Zásoby podzemných vôd
36.
37.
38.
Stav útvarov podzemných vôd
39.
40.
41.
42.
43.
Hladiny podzemných vôd a výdatnosti prameňov
44.
45.
Dôsledok
Eutrofizácia povrchových vôd
46.
Eutrofizácia vo vybraných vodných tokoch
Acidifikácia povrchových vôd
47.
Ohrozenie ekosystémov
48.
49.
50.
Vplyv klimatických zmien na vodné hospodárstvo
51.
52.
Sucho a nedostatok vody
53.
Odozva
Vodohospodárske zásahy v území
54.
55.
56.
Pôsobenie ekonomických nástrojov
57.
58.
59.
60.

*D - driving force - hnacia sila *P - pressure - tlak *S - state - stav *I - impact - dôsledok *R - response - odozva

Chlorofyl „a“ vo vodných tokoch
Rádioaktivita v povrchových vodách
Acidifikácia povrchových vôd
Vybavenie obcí verejnými vodovodmi
Intenzita užívania podzemných vodných zdrojov
Chemický stav útvarov podzemných vôd
Hodnotenie stavu podzemných vôd
Potreba a spotreba vody
Vypúšťanie splaškových odpadových vôd
Chemický stav vodných útvarov povrchových vôd
Zrážkové a odtokové pomery
Základné fyzikálno-chemické ukazovatele vo vodných tokoch
Koncentrácia chlorofylu „a“ a nutrientov v jazerách a vodných nádržiach SR
Kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd
Napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod
Kvalita podzemných vôd v oblasti Žitného ostrova
Dodávka pitnej vody
Mikropolutanty vo vodných tokoch
Prírodné liečivé zdroje vody a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd
Hladiny podzemných vôd
Ohrozenie mokradí
Výdatnosti prameňov
Koncentrácia nutrientov a chlorofylu „a“ vo vybraných vodných nádržiach
Vývoj v počte, kapacite a účinnosti ČOV
Prírodné množstvá podzemných vôd
Bilancia vodných zdrojov
Užívanie povrchovej vody podľa účelu využitia
Očakávané dôsledky klimatických zmien na zásoby vôd
Monitoring vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros
Nutrienty v povrchových vodách
Kvalita podzemných vôd podľa STN 75 7111
Záujmové územie Gabčíkovo
Koncentrácia ostatných toxických látok v povrchových vodách
Regulácia vodných tokov
Umelé vodné nádrže a vodné diela
Kvalita povrchovej vody podľa STN 75 7221
Výskyt cudzorodých látok v pitnej vode
Koncentrácia ťažkých kovov a toxických kontaminantov v podzemných vodách
Mimoriadne zhoršenie vôd
Vybavenie obcí kanalizáciou a čistiarňami odpadových vôd (ČOV)
Koncentrácia nutrientov a chlorofylu „a“ vo vybraných vodných tokoch SR
Monitorovanie chemického stavu podzemných vôd
Odber povrchovej vody
Vývoj emisií amoniaku (NH3)
Biologické ukazovatele vo vodných tokoch
Koncentrácia ťažkých kovov v povrchových vodách
Kvalita podzemných vôd v monitorovaných oblastiach
Vypúšťané množstvo odpadových vôd do vodných tokov podľa ukazovateľov znečistenia
Ukazovatele kvality rekreačných vôd v jazerách a vodných nádržiach
Trend vo vypúšťaní odpadových vôd do vodných tokov
Racionálne využívanie podzemnej vody
Mikrobiologické ukazovatele v povrchových vodách
Zníženie úniku vody z rozvodov pitnej vody
Kvalita vôd vhodných na kúpanie
Kvalita a kvantita atmosférických zrážok
Zlúčeniny fosforu vo vodných tokoch
Zlúčeniny dusíka vo vodných tokoch
Napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizáciu
Kyslíkový režim vo vodných tokoch
Hustota hydrologických sietí
Hodnotenie stavu povrchových vôd
Povodne
Kvalita pitnej vody
Intenzita využívania vodných zdrojov
Eutrofizácia povrchovej vody
Ekologický stav vodných útvarov
Hodnotenie kvality podzemných vôd v oblasti Žitného ostrova
Využiteľné množstvá podzemných vôd
Toxicita v povrchových vodách