Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory ŽP » Indikátory efektivity zdrojov a udržateľnej spotreby a výroby

Otázka
Indikátor
Hlavné indikátory
1. Sú jednotlivé úrovne tlakov na životné prostredie a využívanie zdrojov aktivované spotrebou v súčasnosti udržateľné?
2. Sme úspešní v znižovaní priamych tlakov zo spotreby a zároveň v znižovaní celosvetových environmentálnych tlakov využívania zdrojov aktivovaných spotrebou?
Všeobecné trendy v spotrebe a výrobe
Zdroje
3. Znižujeme podiel na vyčerpávaní prírodných zdrojov?
4. Je využívanie obnoviteľných zdrojov (vrátane pôdy) oddelené od ekonomického a populačného rastu?
Odpady
6. Znižuje sa celková tvorba odpadov?
7. Smerujeme k spoločnosti s uzavretým cyklom (closed loop society)?
Kľúčové spotrebné návyky
Doprava
8. Klesajú environmentálne tlaky spojené s mobilitou do práce, voľným časom a turizmom?
9. Je potrebné aby mobilita pre všetky druhy dopravy bola oddelená od ekonomického rastu a je to posun k viac udržateľnému spôsobu dopravy?
10. Je viditeľný rýchly prechod eko-efektívnych technológií do dopravných prostriedkov a je výsledný zisk významný alebo je kompenzovaný zmenou správania?
Ekonomické a legislatívne nástroje
11. Zvyšuje sa objem investícii v rámci HDP na vedu a výskum eko-inovatívnych a environmentálnych technológiách?
12. Sú ekonomické nástroje čoraz viac využívané s cieľom podpory zelených výrobkov, služieb a investícií a environmentálne škodlivé subvencie sú odstraňované?
13. Narastá zohľadňovanie princípov udržateľnosti pri uzatváraní dodávok?
Zapojenosť verejnosti a zainteresovaných skupín
14. Zvyšuje sa zapojenosť súkromných spoločností a štátnych inštitúcii do systémov environmentálneho manažmentu?
15. Sú spotrebitelia aktívne smerovaný k nákupom tovarov so zníženým vplyvom na ŽP (napr. eko-labeling) a zvyšuje sa ponuka takýchto produktov?

Systém environmentálneho manažérstva - ISO 14001 (EMS)
Emisie skleníkových plynov
Percento vyseparovaných odpadov k celkovému množstvu odpadov
Využívanie ekologických palív v doprave
Expozícia obyvateľstva hlukom z dopravy
Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Materiálová náročnosť
Podiel zeleného verejného obstarávania podľa počtu zákaziek a ich finančnej hodnoty
Bilancia vzniku odpadov podľa sektorov
Výdavky na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie
DEU a DMC pre biomasu
Trend v osobnej doprave podľa druhu dopravy vo vzťahu k HDP
Zabratie pôdy dopravnou infraštruktúrou
Vývoj emisií skleníkových plynov, emisií acidifikácie, prekurzorov prízemného ozónu a použitie materiálov aktivované spotrebou SR
Vznik odpadov (bez KO) a miera ich zhodnocovania
Environmenálne vhodný produkt
Počet produktov, ktorým bola udelená environmentálna značka
Kalendárium:
Svetový deň kultúrneho rozvoja