Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory zeleného rastu

Indikátory zeleného rastu

Stratégia zeleného rastu OECD je prvá ucelená stratégia hospodárskeho rastu v pokrízovom období, ktorá zohľadňuje environmentálne aspekty. Jej jadrom je ekonómia a charakteristikou prepojenie daní, inovácií, znalostnej ekonomiky, trhu práce, podnikateľského prostredia a environmentálnych aspektov a dopadov. Načasovanie je implementácie do postkrízového obdobia je kľúčové, keďže krajiny musia v dôsledku krízy hľadať perspektívy a nové zdroje rastu, zároveň však musia brať do úvahy obmedzené prírodné zdroje a dopady znečisťovania, ako aj zvyšovanie kvality života jednotlivca.

Pri implementácii zásad a princípov stratégie je potrebné sledovať, či navrhované postupy sú účinné a vedú k stanoveným cieľom. V zmysle myšlienky, "Čo nie je merané, nemôže byť riadené" bol na úrovni OECD v spolupráci so všetkými členskými štátmi zostavený súbor indikátorov, ktoré monitorujú pokrok k zelenému rastu. V rámci tejto sady sú sledované politické opatrenia a ekonomické nástroje, ich vplyv na dosiahnutie environmentálnej a zdrojovej produktivity, na zachovanie prírodného kapitálu a sledovanie environmentálneho rozmeru kvality života. Sledovanie pokroku smerom k zelenému rastu vychádza zo skupín ukazovateľov - indikátorov, ktoré popisujú a sledujú zmeny v uvedených oblastiach.

SR, ako členský štát OECD, pristúpil k riešeniu myšlienok Zeleného rastu a ich možnej následnej implementácii. V spolupráci odborníkov zo všetkých zainteresovaných rezortov bol zostavený následný súbor indikátorov zeleného rastu v podmienkach SR:

Názov indikátora
Vyhodnotenie trendu
1. Environmentálna a zdrojová produktivita
Produktivita CO2 a energetická produktivita
+/-
+
+/-
+/-
+
Zdrojová produktivita
+
+/-
-
+/-
+/-
2. Základňa prírodného bohatstva
Obnoviteľné zdroje
+
+
-
+/-
Neobnoviteľné zdroje
Geologické zásoby nerastných surovín

+/-

Biodiverzita a ekosystém
n.a.
n.a.
-
+/-
3. Environmentálna kvalita života
Environmentálne zdravie a riziká
-
+
Prístup k environmentálnym službám
+
+/-
+/-
4. Ekonomické nástroje a politické reakcie
Ceny a dane
Podiel environmentálnych daní na celkových daňových príjmoch
-
-
+/-
+
Inovácie
+
Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky
-
-
-
-
Patenty relevantné pre Zelený rast
n.a.
Environmentálne inovácie v sektoroch hospodárstva
n.a.
Zelené pracovné miesta
n.a.
Medzinárodné finančné toky súvisiace so Zeleným rastom (agregovaný indikátor)
n.a.

Vysvetlivky:
+ pozitívny trend
+/- kolísavý alebo stabilný trend
- negatívny trend
n.a. - nedostupné príp. neaplikovateľné


Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity