Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Indikátory ŽP

Indikátory ŽP

Na základe analýzy indikátorov vypracovaných a pravidelne hodnotených Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), Organizáciou pre ekonomický rozvoj a hospodársku spoluprácu (OECD), Štatistickým úradom Európskeho spoločenstva (EUROSTAT) a po zhodnotení možnosti vyhodnocovania indikátorov v podmienkach Slovenska, boli vytvorené súbory agregovaných a individuálnych indikátorov ŽP. Indikátory tvoria podklad pre vypracovanie indikátorových správ ŽP.

Indikátory sú usporiadané do vzťahov podľa DPSIR modelu (Driving force - hnacia sila, Pressure - tlak, State - stav, Impact - dôsledok, Response - odozva) charakterizujúce:

  • hnaciu silu ("Driving force" - D), t.j. spúšťacie mechanizmy procesov v spoločnosti, ktoré vyvolávajú,
  • tlak ("Pressure" - P) na životné prostredie v negatívnom, prípadne v pozitívnom zmysle, ktorý je bezprostrednou príčinou zmien v
  • stave životného prostredia ("State" - S). Zhoršovanie stavu životného prostredia má zvyčajne za následok negatívny
  • dôsledok ("Impact" - I) na zdravie človeka, biodiverzitu, funkcie ekosystémov, čo logicky vedie k formulovaniu opatrení a nástrojov v spoločnosti zameraných na eliminovanie, resp. nápravu škôd v životnom prostredí v poslednom článku tohto kauzálneho reťazca, ktorým je
  • odozva ("Response" - R).

Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity