Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Kľúčové indikátory

Kľúčové indikátory

Kľúčové indikátory (Key Indicators)


Účelom vybraných kľúčových indikátorov (Key Indicators) je zlepšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o životnom prostredí v Slovenskej republike a poukazujú na aktuálne environmentálne problémy.


Vybrané kľúčové indikátory poskytujú stabilný základ hodnotenia pokroku v oblasti životného prostredia. Každý indikátor je prezentovaný prostredníctvom samostatnej stránky so zameraním sa na politické priority, ciele a úlohy, a tiež dostupných vysoko kvalitných časových a priestorových údajov. Vybrané ukazovatele a najmä ich hodnotenie a súvisiace základné informácie sú určené pre politických stratégov na rôznych úrovniach (informovanie o pokroku vo svojich politikách), odborníkov v enviromentálnych oblastiach (pri riešení odborných úloh) a bežných používateľov.

Základným krokom pre hodnotenie stavu životného prostredia je výber vhodných indikátorov. Pri výbere indikátorov sa brali do úvahy medzinárodne prijaté sady indikátorov aby boli vzájomne porovnateľné, tieto sady nie sú statické a menia sa v závislosti na skutočnom vývoji v oblasti životného prostredia.

Navrhnuté súbory indikátorov vychádzajú zo základnej sady indikátorov vytvorených EEA (Core Set of Indicstors), Core set of Indicators vytvorených OECD a zo sady indikátorov pre udržateľný rozvoj od Eurostat-u, aby bola zaistená kompatibilita a možnosť porovnania údajov SR a Európskej únie.

Vybrané indikátory majú významný vplyv na stav životného prostredia a patria k prioritným témam na dosiahnutie stanovených cieľov smerom k udržatelnenému rozvoju na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Súbor kľúčových indikátorov zahrňuje 6 tematických oblastí životného prostredia (zložky a faktory ŽP) a 4 oblasti vplyvu sektorov na životné prostredie.

Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity