Indikátory

Vyhľadávanie

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Indikátory » Slovník TUR » Skratky

Slovník TUR - Skratky

ADI - Acceptable daily intake (Povolený tolerovateľný denný príjem cudzorodých látok)

BSE - Bovine spongiform encephalopathy (Choroba šialených kráv)

BZvL SR - Bilancia zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky

CARE - Customer Automation and Reporting Environment (Automatizácia užívateľa a podávanie správ za životné prostredie)

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín)

COHEM - Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia

COPERT - Programme aiming at the calculation of air pollutant emissions from road transport (Špeciálny programový produkt určený pre inventúru ročnej produkcie emisií z prevádzky cestnej dopravy)

CORINAIR - Coordination of Information on the Environment - air - atmospheric emissions inventory methodology (Koordinačný a informačný systém o životnom prostredí - ovzdušie, metodika na určenie inventúry znečicťujúcich látok)

ČMS-L - Čiastkový monitorovací systém Lesy

ČMS-P - Čiastkový monitorovací systém Pôda

dB - Decibel

EBO - Atómové elektrárne Bohunice

ECMT - The European Conference of Ministers of Transport (Európska konferencia ministrov dopravy)

EINECES - European Inventory of Existing Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok)

EK - Európska komisia

ELINCS - European List of Notified Chemical Substances (Európsky zoznam nových chemických látok)

ELNN SR - Evidencia ložísk nevyhradených nerastov SR

EMEP - Environment Monitoring and Evaluation Programme (Kooperatívny program pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečistenia v Európe)

EMO - Atómové elektrárne Mochovce

EMÚ - Európska menová únia

- Európska únia

EUMETSAT - European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov)

EUROSTAT - Statistical Office of the European Communities (Štatistický úrad Európskej komisie)

EVV - Environmentálne vhodný výrobok

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie spojených národov)

HBÚ SR - Hlavný banský úrad Slovenskej republiky

HZ - Hospodárske zvieratá

IEA - International Energy Agency (Medzinárodná energetická agentúra)

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Predvstupový nástroj pre štrukturálnu politiku)

IUCN - The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Medzinárodný zväz ochrany prírody a prírodných zdrojov, teraz Svetový zväz ochrany prírody)

JE - Jadrové elektrárne (atómové elektrárne)

kg č.ž. - Kilogramy čistých živín

kHz - Kilohertz

KKZZ - Komisia pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd

KP - Kjótsky protokol

kt - Kilotona

Laeq - Ekvivalentná hladina hluku

LIC - Lesnícke informačné centrum

LPF - Lesný pôdny fond

MAAE - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (International Atomic Energy Agency (IAEA))

MHD - Mestská hromadná doprava

MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky

MP SR - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

MSVP - Medzisklad vyhoretého paliva

mtoe - Million tones of oil equivalent (milión ton ekvivalentu ropy)

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia SR

NEAP - National Environmental Action Plan (Národný environmentálny akčný program)

NEHAP - National Environmental Health Action Plan (Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR)

NLC Zvolen - Národné lesnícke centrum

NS TUR - Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj )

OP - Orná pôda

OSN (UN) - Organizácia spojených národov (United Nations)

PEZ - Prvotné energetické zdroje

POH SR - Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém Slovenskej republiky

PPF - Poľnohospodársky pôdny fond

Ppm - Ppm (z angl. parts per million) je - podobne ako percento - spôsob, ako vyjadriť zlomok - milióntinu - celým číslom. Napríklad zápis 45 ppm znamená 45 milióntin, t.j. 0,000045, alebo 45 x 10-6, či 0,0045%, prípadne 0,045‰.

PTWI - Provisional tolerable weekly intake (Povolený tolerovateľný týždenný príjem cudzorodých látok)

REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Registrácia, hodnotenie a schvaľovanie chemikálií)

RSV - Rámcová smernica o vodách

SE a. s. - Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

SpVFd - Špecifická spotreba vody

SVP š.p. - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

ŠFL JEZ - Štátny fond likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

ŠOP SR - Štátna ochrana prírody SR

ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky

TDI - Tolerable daily intake (Tolerovaný denný príjem cudzorodých látok)

TJ - Terajoule

ÚGKK SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ÚKSUP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

UN CSD - The United Nations Commission on Sustainable Development (Komisia OSN pre trvalo udržateľný rozvoj )

UNECE - United Nations Economic Commission for Europe (Európska hospodárska komisia pri organizácii spojených národov)

USGS - U.S. Geological Survey (Geologická služba Spojených štátov)

UVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

UZIS - Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

VaK - Vodárne a kanalizácie

VS - Vodárenská spoločnosť

VÚD - Výskumný ústav dopravný

VÚPOP - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

VÚVH - Výskumný ústav vodného hospodárstva

VVER - Typ reaktora VVER 440

WHO - World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)

WWF - World Wildlife Fund (Svetový fond na ochranu prírody )

Kalendárium:
23 rokov od zriadenia Národného parku Poloniny