Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Medzinárodný deň biodiverzity

dátum udalosti: 29. decembra 1994, kategória: Významné dni
Nutnosť prijatia globálneho dohovoru na ochranu biologickej diverzity vyplynula z poznania, že tradičné prístupy k ochrane biodiverzity, ktoré boli založené na izolovanej ochrane vybraných území a druhov (a reflektované v dovtedy prijatých medzinárodných dohovoroch) nie sú dostatočne efektívne. Preto koncom 80-tych rokov medzinárodné spoločenstvo, vychádzajúc z existujúcich dohovorov, začalo rokovať o globálnej zmluve, ktorá by zastrešila nielen ochranu biodiverzity, ale súčasne aj problematiku prístupu ku genetickým zdrojom, trvalo udržateľné využívanie biodiverzity, biotechnológie, vytváranie partnerských vzťahov medzi krajinami a rovnoprávne rozdeľovanie prínosov z využívania biodiverzity.

Hlavný impulz na prípravu medzinárodného dokumentu o problematike biodiverzity vyšiel zo Svetovej únie ochrany prírody (IUCN). Pripravila štúdiu zameranú na ochranu biologickej diverzity in-situ, pojednávajúcu zároveň o právach krajín, ktoré poskytujú biologické zdroje. Tieto by mali mať zabezpečený rovnocenný podiel na prínosoch, ktoré sú získavané z ich využívania. Štúdia bola predložená na posúdenie Riadiacej rade Programu OSN pre životné prostredie (UNEP - United Nations Environment Program), ktorá na jej základe na zasadaní v roku 1987 oficiálne uznala potrebu medzinárodne záväzného dohovoru a prevzala zodpovednosť za jeho prípravu. Rada ustanovila pracovnú skupinu expertov pre biodiverzitu, ktorá sa zišla po prvýkrát v roku 1988.

Jej nástupcom v procese prípravy Dohovoru o biologickej diverzite sa v roku 1991 stal osobitný Medzivládny výbor. Proces prípravných rokovaní bol ukončený 22. mája 1992 na osobitnej konferencii v Nairobi (Biodiversity Convention Final Act Conference), kde 101 zúčastnených krajín prijalo záverečný text Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity). Dohovor bol otvorený k podpisu na Konferencii OSN pre životné prostredie a rozvoj (UNCED ´92 - United Nations Conference on Environment and Development), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v júni 1992 a už počas konferencie ho podpísalo 156 krajín a Európska únia.

Na medzinárodnej úrovni Dohovor nadobudol účinnosť 29. decembra 1993, 90 dní potom, ako bol ratifikovaný tridsiatou krajinou. Tento deň vyhlásilo 49. zasadnie Valného zhromaždenia OSN v roku 1994 za Medzinárodný deň biodiverzity.

Termín biologická diverzita po prvýkrát použili Norse a Mac Manus v roku 1980 v práci "Ecology and living resources - biological diversity" pre spoločné označenie genetickej (vnútrodruhovej) diverzity a diverzity druhovej (ekologickej), ktorá je definovaná počtom druhov v spoločenstvách. Skrátený termín biodiverzita bol zavedený o päť rokov neskôr v roku 1985 Waltrom G. Rosen v súvislosti s prípravou prvého národného fóra o biodiverzite (National Forum on Biodiversity) konaného vo Washingtone D.C. v septembri 1986. Dnes sa oba termíny stali bežne používané nielen v odbornej biologickej a ochranárskej literatúre, ale prenikli i do iných rezortov a diplomacie a používajú sa pre označenie rôznorodosti živých foriem na Zemi.

V samotnom Dohovore o biologickej diverzite (článok 2) je termín "biologická diverzita" definovaný ako "rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou", termín "biologická diverzita" v zmysle Dohovoru teda označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov.

Zdroj: Slovenská agentúra živtoného prostredia www.sazp.sk