Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov

dátum udalosti: 23. júna 1979, kategória: Medzinárodné dohovory

bocian biely (Ciconia ciconia)

23. júna 1979 bol v Bonne prijatý Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov. Podľa miesta prijatia sa Dohovor nazýva tiež Bonnský dohovor a je známy aj pod anglickou skratkou CMS. Pre bývalú ČSSR dohovor nadobudol platnosť 1.novembra 1983. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u depozitára dohovoru, vlády Spolkovej republiky Nemecko, 14. decembra 1994. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. marca 1995.

Dohovor je zameraný na ochranu terestriálnych, morských a lietajúcich migrujúcich druhov v celom ich areáli, pričom osobitnú pozornosť venuje tým druhom, ktorých stav prežívania je nepriaznivý. Vytvára rámec pre podporu, spoluprácu a propagáciu pri výskume sťahovavých druhov, pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany sťahovavých druhov uvedených v Prílohe I a uzatváranie dohôd o ochrane a obhospodarovaní druhov uvedených v Prílohe II.

tuleň mníši (Monachus monachus)Zmluvné strany sa v dohovore zaviazali, že:

a) budú podporovať a propagovať výskum týkajúci sa sťahovavých druhov a spolupracovať pri ňom,
b) budú sa usilovať zabezpečiť bezprostrednú ochranu sťahovavých druhov,
c) budú sa snažiť uzavrieť dohody o ochrane a využívaní sťahovavých druhov.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Domovská stránka: CMS www.cms.int

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk