Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

dátum udalosti: 19. septembra 1979, kategória: Medzinárodné dohovory

Dohovor o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť bol prijatý 19. septembra 1979 v švajčiarskom Berne (odtiaľ názov Bernský dohovor).
Cieľom dohovoru je ochrana voľne žijúcich rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť v Európe, osobitne tých, ktorých zachovanie vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, pričom osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

V zmysle Bernského dohovoru sa každá zo zmluvných krajín zaviazala prijať vhodné a potrebné legislatívne a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany vymenovaných druhov flóry a na zachovanie ich stanovíšť. Zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie je u takýchto rastlín zakázané. Každá zo zmluvných krajín sa ďalej zaviazala podľa potreby zakázať držbu alebo predaj týchto druhov rastlín.

V dohovore sa ďalej uvádzajú konktrétne opatrenia na zabezpečenie ochrany vymenovaných druhov fauny, tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ich populácií.

Slovenská republika podpísala dohovor v Štrasburgu 28. apríla 1994. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Rady Európy, 23. septembra 1996. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1997.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk