Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Objavenie jaskyne Domica

dátum udalosti: 03. októbra 1926, kategória: Objavy

Jaskyňa Domica

Stará Domica bola dávno známa. 3 októbra 1926 z jej dna Ján MAJKO prenikol 15 metrov hlbokou priepasťou do jaskyne. Spojiť Domicu s Čertovou dierou sa mu podarilo v roku 1929. Baradlu s Domicou prepojil H. KESSLER prekonaním vodných sifónov na maďarskej strane v roku 1932.
Klub československých turistov (KČST) na základe zamerania jaskyne vybudoval v roku 1930 dolný vchod a 1. júla 1932 ju sprístupnil vrátane elektrického osvetlenia a prehradenia Styxu na podzemnú plavbu. V roku 1993 sa provizórne upravila aj druhá - Diamantová plavba.
V súčasnosti Správa slovenských jaskýň prevádzkuje podzemné plavby v jaskyni v dĺžke 140 metrov. Sprístupnené časti jaskyne Domica merajú 1315 m.

Jaskyňa Domica sa nachádza na juhozápadnom okreji Silickej planiny v Slovenskom krase, 10 km juhovýchodne od Plešivca, v blízkosti hraníc s Maďarskom. Vytvorená je v strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu a Domického potoka.

V jaskynnom systéme Domica - Čertova diera sa zistilo 16 druhov netopierov. Dominantný je podkovár južný (Rhinolophus euryale), ktorý vytvára najpočetnejšiu kolóniu na Slovensku.

5. decembra 1995 bola v Berlíne jaskyňa Domica zapísaná do zoznamu svetového dedičstva ako súčasť slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Jaskyňa Domica - logoVstupný poriadok do jaskyne Domica platný od 1.1.2007 do 31.12.2007

Obdobie Pravidelné vstupy
február
marec
apríl
máj
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
jún
júl
august
9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00
Veľký okruh: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.00
september
október
november
december
9.30, 11.00, 12.30, 14.00
január Jaskyňa je uzatvorená.Zdroj: Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP