Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

dátum udalosti: 16. septembra 1987, kategória: Medzinárodné dohovory

Montrealský protokol k Viedenskému dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy bol prijatý dňa 16. septembra 1987 v Montreale.
Podľa úprav Montrealského protokolu a zmien vyplývajúcich z Londýnskeho a Kodanského dodatku, spotreba kontrolovaných látok skupiny I, II prílohy A a I, II, III prílohy B Protokolu (chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky, halóny, ďalšie plnochlórofluórované uhľovodíky, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán) v Slovenskej republike má byť od 1. januára 1996 nulová. Používať sa smú len látky zo zásob, recyklované a regenerované.

K Montrealskému protokolu boli prijaté postupne tri dodatky - Londýnsky, Kodanský a Montrealský dodatok.

ČSFR pristúpila k Protokolu v roku 1990, Slovenská republika následne sukcesiou 28. mája 1993.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk


Kalendárium:
42. výročie prijatia Bernského dohovoru