Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja

dátum udalosti: 29. júna 1994, kategória: Medzinárodné dohovory

Globálne problémy vôd sú identifikované v medzinárodnom kontexte a rámec na ich riešenie zakotvujú regionálne dohovory. Významným dokumentom tohto druhu je Dohovor o spolupráci a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor. Dohovor bol otvorený na podpísanie 29. júna 1994 v Sofii.

Slovenská republika podpísala Dohovor 29. júna 1994 a ratifikovaný dostatočným počtom podunajských štátov a Európskou komisiou bol 19. januára 1998. Listiny o ratifikácii, prijatí a schválení sú uložené u Rumunskej vlády, ktorá má úlohu depozitára tohto dohovoru.

Dunajský dohovor je zameraný na zlepšenie a ochranu Dunaja a vôd v jeho povodí so zámerom zintenzívniť vodohospodársku spoluprácu všetkých podunajských štátov v oblasti využívania a ochrany vôd a súčasne prispievať k ochrane morského prostredia Čierneho mora.
Cieľom Dohovoru je dosiahnuť enviromentálnu ochranu podzemných a povrchových vôd v celom povodí, ochrana pred nebezpečenstvom vznikajúcim z havárií v dôsledku úniku látok škodiacim vodám, povodňami a ľadovými javmi na rieke Dunaj.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk