Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

dátum udalosti: 22. marca 1989, kategória: Medzinárodné dohovory

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní bol podpísaný 22. marca 1989 v Bazileji. Listina o pristúpení ČSFR k dohovoru bola uložená u generálneho tajomníka OSN 24. júla 1991. Dohovor nadobudol platnosť (aj pre ČSFR) 5. mája 1992. Notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do dohovoru sa uskutočnila 28. mája 1993 s platnosťou od 1. januára 1993.

Bazilejský dohovor upravuje pravidlá prepravy nebezpečných odpadov s prihliadnutím na dosiahnutie minimalizácie pohybu odpadov v súlade so zásadou, že každý štát má na svojom území zabezpečiť zneškodňovanie v ňom produkovaných nebezpečných odpadov. Dovoz, vývoz a tranzit nebezpečných odpadov je možný len so súhlasom všetkých dotknutých krajín, pričom každý členský štát má právo úplne zakázať dovoz nebezpečných odpadov na svoje územie.

Bazilejský protokol o zodpovednosti za škody a o náhrade škôd, vyplývajúcich z cezhraničného presunu nebezpečných odpadov a ich likvidácie bol prijatý v decembri 1999. Stanovuje pravidlá zodpovednosti a kompenzácie za škody spôsobené náhodnými nehodami počas exportu, importu a počas zneškodňovania nebezpečných odpadov.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Domovská stránka: Sekretariát Dohovoru: www.basel.int
Zdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk