Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru k energetickej charte

dátum udalosti: 17. decembra 1994, kategória: Medzinárodné dohovoryDohovor energetickej charty
bol podpísaný 17.decembra 1994 v Lisabone. Vláda Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1190 z 12. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 7.septembra 1995. Dohovor nadobudol platnosť 16.apríla 1998.Tento Dohovor vytvára právny rámec za účelom podpory dlhodobej spolupráce v energetickej oblasti na základe dopĺňania sa a vzájomných výhod v súlade s cieľmi a princípmi Charty.K Dohovoru bol s účinnosťou od apríla 1998 prijatý Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch, ktorý možno pokladať v súčasnosti (v medzinárodnom meradle) za najvýznamnejší prostriedok na podporu politiky energetickej efektívnosti, pri vytváraní rámcových podmienok pre racionálnu výrobu, distribúciu a využívanie energie a podporu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. SR ho ratifikovala ako prvá z členských krajín Energetickej charty.Bližšie informácie o medzinárodnom dohovoreZdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP