Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva

dátum udalosti: 16. júna 1995, kategória: Medzinárodné dohovory

husiSťahovavé vodné vtáctvo patrí medzi živočíšne skupiny, ktoré je počas svojho života odkázané na určité špecifické typy stanovíšť a jednotlivé druhy veľmi citlivo vnímajú všetky aktivity, ktoré sa na ich stanovištiach realizujú. V priebehu roka prekonávajú často veľmi veľké vzdialenosti, pričom prekračujú hranice viacerých štátov či kontinentov, a teda je nevyhnutné venovať im rovnakú pozornosť na medzinárodnej úrovni.

Jednou z viacerých medzinárodných zmlúv zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov v náväznosti na ustanovenia Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor), je aj Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva, známa tiež pod skratkou AEWA (African - Eurasian Waterbird Agreement). Prijatá bola 16. júna 1995 v Haagu a platnosť nadobudla 1. novembra 1999.

Národná rada SR vyslovila s Dohodou súhlas uznesením č. 938 z 20. júna 2000 a prezident SR ju ratifikoval 19. marca 2001. Dohoda nadobudla platnosť pre SR 1. júla 2001.

Cieľom dohody AEWA je ochrana špecifickej "zložky" biologickej diverzity - ochrana populácií druhov sťahovavého vodného vtáctva Afriky a Euroázie, ktoré nie sú bezprostredne ohrozené vyhynutím, avšak pre zachovanie priaznivého stavu početnosti ich populácií je odporúčané prijímať regionálne dohody, ktoré zavedú taký systém ich ochrany, prípadne aj ich využívania, aby sa v budúcnosti nestali ohrozenými druhmi (príloha č. 2 Bonnského dohovoru).

volavka popolavá (Ardea purpurea)Predmetom ochrany je 172 druhov vtákov, ktoré sú po určitú dobu svojho ročného životného cyklu závislé od špecifických stanovíšť - mokradí. Sú to napr. potápky, potáplice, volavky, bociany, žieriavy, kačice, husi, chriaštele, čajky, rybáre a mnohé ďalšie druhy vodného vtáctva. Rovnaká dôležitosť sa kladie aj na ochranu ich stanovíšť, vhodný manažment ľudských aktivít, výskum ich populácií, monitoring, výchovu a poskytovanie informácií.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Domovská stránka AEWA: www.cms.int/species/aewa/

www.unep-wcmc.org/AEWA/

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR www.lifeenv.gov.sk