Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií

dátum udalosti: 17. marca 1992, kategória: Medzinárodné dohovory

Neustály rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových druhov nebezpečných látok a s tým spojená možnosť vzniku priemyselných havárií, prináša so sebou značné, resp. nové riziká nielen pre zamestnancov a vlastný podnik, ale aj pre verejnosť a životné prostredie v jeho okolí (príp. až okolité štáty).

Jedným zo základných medzinárodných dokumentov v tejto oblasti uzavretých pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN je Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, ktorý bol otvorený na podpis v dňoch 17. a 18. marca 1992 v Helsinkách a následne v sídle OSN v New Yorku do 18. septembra 1992.

Dohovor podpísalo 26 štátov a Európske spoločenstvo. Doposiaľ (január 2003) ho ratifikovalo 25 štátov, ako aj Európske spoločenstvo. Dohovor nadobudol platnosť 19. apríla 2000.

Cieľom dohovoru je zabezpečiť koncepčnú a systematickú činnosť zmluvných strán na úseku:

  1. prevencie priemyselných havárií, ktoré môžu mať cezhraničné účinky,
  2. pripravenosti na takéto havárie a
  3. zdolávania priemyselných havárií vrátane obmedzovania ich (najmä cezhraničných) účinkov na ľudí, životné prostredie a majetok, ako aj potrebnú spoluprácu a vzájomnú pomoc zmluvných strán v uvedených troch oblastiach boja proti priemyselným haváriám.

Bývalá ČSFR nepodpísala Helsinský dohovor, ani k nemu nepristúpila. Z tohto dôvodu ani Slovenská republika nie je jeho signatárom.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky www.lifeenv.gov.sk


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP