Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Medzinárodný deň mládeže

dátum udalosti: 12. augusta 1999, kategória: Významné dni

Generálne zhromaždenie OSN, 17. decembra 1999 vo svojej rezolúcii 54/120, schválilo odporúčanie prijaté na Svetovej konferencii ministrov zodpovedných za mládež (Lisabon, 8.-12. august 1998), že 12. august bude vyhlásený za Medzinárodný deň mládeže.

Zhromaždenie odporučilo, aby verejné informačné aktivity boli organizované na podporu tohoto dňa ako spôsobu na propagáciu Svetového programu aktivity pre mládež.

Program EU "Mládež"
Program Mládež (2000 - 2006) je komunitárnym programom Európskej únie, funguje vo vyše 30 programových krajinách Európy (EÚ, EFTA, kandidátske krajiny) a je učený mladým ľuďom vo veku 15 - 25 rokov a mládežníckym pracovníkom. Finančne podporuje najmä medzinárodné mládežnícke aktivity prinášajúce neformálne vzdelávanie (mimo škôl), interkultúrne učenie, rozvoj, toleranciu, vzájomnú komunikáciu medzi mladými ľuďmi, rozvoj komunít a boj proti negatívnym javom (predsudky, rasizmus, xenofóbia) v spoločnosti. Program je otvorený všetkým mladým ľuďom s trvalým pobytom v jednej z programových krajín, pričom prioritne podporuje zapojenie mladých ľudí s menšími príležitosťami (znevýhodnená mládež).

http://www.euprojekt.sk/euproject/DesktopDefault.aspx?tabid=308
http://www.youth.cz/
http://www.un.org/events/youth98/
International Youth Day 2001
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday/