Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o prístupe k informáciám,účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

dátum udalosti: 25. júna 1998, kategória: Medzinárodné dohovory

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) bol prijatý 25. júna 1998 v dánskom meste Aarhus a nadobudol platnosť 30. októbra 2000. Podpísalo ho zatiaľ 40 štátov a ratifikovalo, príp. pristúpilo k nemu 30 štátov, vrátane Európskeho spoločenstva.

Aarhuský dohovor je zásadným a prelomovým dokumentom v oblasti starostlivosti o životné prostredie a napĺňania jedného zo základných ľudských práv a slobôd - práva na priaznivé životné prostredie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Aarhuský dohovor ukladá zmluvným stranám povinnosť prijať nevyhnutné legislatívne, administratívne (regulačné) a iné opatrenia, vrátane opatrení na zabezpečenie kompatibility s príslušnými ustanoveniami Dohovoru týkajúcimi sa jeho všetkých troch pilierov. Dohovor je len základ, nie strop pre krajiny. Tie majú právo zabezpečiť širší prístup k informáciám, väčšiu účasť verejnosti v rozhodovacích procesoch a širší prístup k spravodlivosti v otázkach životného prostredia ako vyžaduje Dohovor.

Slovenská republika bola jediným členským štátom Európskeho spoločenstva, ktorý nebol signatárom dohovoru v dôsledku administratívnych zmien po voľbách v čase, keď bol dohovor otvorený na podpis. Opätovne začiatkom roku 2000 vláda Slovenskej republiky deklarovala záujem o pristúpenie k Dohovoru. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k dohovoru 31. októbra 2005 a listina o prístupe bola uložená 5. decembra 2005 u generálneho tajomníka OSN, depozitára dohovoru. Vo vzťahu k SR nadobúda Dohovor platnosť 5. marca 2006.


Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Domovská stránka: www.unece.org/env/pp/

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk