Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Protokolu o vode a zdraví

dátum udalosti: 17. júna 1999, kategória: Medzinárodné dohovory

logoProtokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 bol prijatý 17. júna 1999 v Londýne.


Cieľom
tohto protokolu je podporovať v rámci trvalo udržateľného rozvoja na všetkých relevantných úrovniach v národnom i medzinárodnom kontexte ochranu ľudského zdravia a blahobytu na individuálnej i kolektívnej úrovni uskutočňovanú prostredníctvom lepšieho využívania vody, ktorý zahŕňa ochranu vodných ekosystémov, ako aj prostredníctvom prevencie, kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou.


Slovenská republika prijala protokol 19. júna 2001 a prezident SR ho ratifikoval 12. septembra 2001. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 2. októbra 2001. Protokol nadobudol platnosť 4. augusta 2005 na základe článku 23 ods. 1, rovnako aj pre Slovenskú republiku.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Domovská stránka Protokolu:
www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htm

Zdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk