Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští

dátum udalosti: 17. júna 1995, kategória: Významné dni

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští - World Day to Combat Desertification - patrí medzi významné svetové environmentálne dni pripomínané každoročne na podnet Organizácie spojených národov.

OSN dala podnet na jeho oslavu v r. 1995 ako pripomienku dňa, kedy bol v r. 1994 v Paríži prijatý Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike.
Celý rok 2006 je venovaný boju proti suchu a roširovaniu púští, a aj preto je 17. jún 2006 považovaný za osobitnú udalosť. Rok 2006 bol vyhlásený za rok boja proti suchu a rozširovaniu púští na 58. riadnom valnom zhromaždení OSN rezolúciou A/Res/58/211. Rozhodnutie bolo prijaté na podporu prevencie postupujúcej dezertifkácie na celom svete.

Viac ako štvrtinu zemského povrchu pokrývajú suché oblasti. Krehké a zraniteľné biotopy týchto oblastí sú vážne ohrozené - púšte sa rozširujú alarmujúco závratnou rýchlosťou ruka v ruke so vzrastajúcim suchom. Reč štatistík je neúprosná: Viac ako 250 miliónov ľudí je priamo zasiahnutých eróziou suchých oblastí a ďalšia miliarda v 110 krajinách je ňou vážne potenciálne ohrozená, pričom 70 percent pôdy v poľnohospodársky využívaných suchých oblastiach už podľahla degradácii.

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští uznáva mimoriadne dôležitú a nenahraditeľnú úlohu, ktorú hrajú ženy v krajinách a regiónoch postihnutých či ohrozených suchom, preto sa témou tohtoročného 17. júna stala téma Žena a dezertifikácia - Women & Desertification.

V roku, keď si medzinárodné spoločenstvo pripomína 12. výročie prijatia Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike (UN Convention to Combat Desertification - UNCCD), hrá dohovor kľúčovú úlohu v svetovom úsilí na poli boja proti chudobe, za dosiahnutie trvalo udžateľného rozvoja a cieľov Agendy 21 v postihnutých oblastiach. Je medzinárodne uznávaným, právne záväzným nástrojom, ktorý adresne pomenúva problémy degradácie krajiny v oblastiach postihnutých suchom. K dohovoru do dnešného dňa pristúpilo 191 krajín sveta.

Oslavy vytvárajú špeciálnu príležitosť na zvyšovanie povedomia o téme dezertifikácie. Ich hlavným cieľom je predstaviť dezertifikáciu ako hlavnú hrozbu pre ľudstvo, zosilnenú postupujúcimi klimatickými zmenami a stratou biologickej diverzity.