Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Medzinárodný deň biodiverzity

dátum udalosti: 22. mája 2000, kategória: Významné dni

22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity, ktorého témou pre rok 2006 bolo: Svetové spoločenstvo apeluje na ochranu biodiverzity na púšťach - Protect Biodiversity in Drylands.22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

Medzinárodný deň biodiverzity patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). Od r. 1995 sa tento deň pripomínal 29. decembra - v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude bude oslavovať 22. mája - v tento deň v r. 1992 v bol kenskej metropole Nairobi prijatý a schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite. Dátum 22. máj bol výhodnejší aj z praktického hľadiska, pretože pre mnohé krajiny bolo obtiažne plánovať a organizovať významnejšie podujatia pred koncom kalendárneho roka.


Dohovor o biologickej diverzite

Dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite. Dohovor bol predložený na podpis na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji UNCED 1992 v Rio de Janeiro a nadobudol platnosť 29. decembra 1993.

V samotnom Dohovore o biologickej diverzite (článok 2) je termín biologická diverzita definovaný ako "rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou", termín biologická diverzita v zmysle Dohovoru teda označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov.

Prijatím Dohovoru na konferencii OSN ako dokumentu medzinárodného práva sa dovŕšil proces vytvorenia konvencie, ktorá vytvára právne zastrešenie obdobným dohovorom orientovaným na ochranu prírody vcelku, ochranu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov a ochranu prírodných zdrojov. Dohovor však žiadnym ustanovením neruší tieto dohovory, ani sa s nimi neprekrýva, ani nevyjadruje nadradenosť. Svojím významom a postavením však zastrešuje mnohé problémové okruhy a vyjadruje k nim nový prístup najmä z hľadiska ich globálneho - celosvetového významu. Súčasne dopĺňa tie problémové okruhy, ktoré sú mimoriadne citlivé a doteraz neriešené z hľadiska medzinárodného práva (a častokrát nie sú riešené ani na národnej úrovni). Z týchto dôvodov sa Dohovor chápe ako vrcholový dokument a jeho jednotlivé vecné a právne ciele vypĺňajú "voľný" priestor nezahrnutý v starších konvenciách.


Medzinárodný deň biodiverzity 2006 - Svetové spoločenstvo apeluje na ochranu biodiverzity na púšťach

Až 47 % zemského povrchu sú suché oblasti - púšte a polopúšte - africké savany, eurázijské stepi, americké planiny, ... Sú domovom rozmanitých živočíšnych a rastlinných druhov a takmer 2 miliárd ľudí. Zrážky sú v týchto oblastiach veľmi nepravidelné, a aj preto sú tieto ekosystémy veľmi zraniteľné. Najväčšiu hrozbu však pre ne predstavuje samotný človek so svojimi stúpajúcimi nárokmi na životný priestor a obnoviteľné i neobnoviteľné prírodné zdroje. Ich nadmerné využívanie viedlo k degradácii až 20 % ekosystémov týchto suchých oblastí s vážnymi dôsledkami - plošným rozšírením púštnych oblastí, predlžovaním období sucha, ohrozením viac ako 2 300 biologických druhov, miliardovými každoročnými stratami v poľnohospodárstve. V dôsledku toho bol zaznamenaný aj nárast sociálneho, hospodárskeho a politického napätia. Bieda len ďalej prehlbuje závislosť miestneho obyvateľstva na prírodných zdrojoch, ktoré sú neustále prečerpávané nad hranicu trvalo udržateľného rozvoja. Urgentnosť riešenia týchto problémov sa premietla aj do vyhlásenia roku 2006 Valným zhromaždením OSN za Medzinárodný rok púští - International Year of Deserts and Desertification. Práve preto bol aj Deň biologickej diverzity 2006 vyhlásený na tému záchrany biodiverzity púštnych oblastí.
Krajiny, ktoré pristúpili k Dohovoru o biologickej diverzite, sa zaviazali ochraňovať biologickú diverzitu aj v púštnych oblastiach, rozvíjať ju v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a zaisťovať rovnomerné zdieľanie pôžitkov plynúcich z týchto genetických zdrojov pre všetkých. OSN navrhla opatrenia, ktoré by mali eliminovať straty v oblasti biodiverzity púštnych a polopúštnych oblastí do r. 2010. Niektoré z nich vyberáme:

 • Zníženie nadmerného spásania
 • Zníženie znečistenia v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárskej výroby,
 • Zabránenie premeny rozsiahlych trávnatých plôch a saván na obrábanú a osídlenú pôdu,
 • Prijatie opatrení na zabránenie rozšírenia cudzích druhov v ekosystéme,
 • Vybudovanie inštitúcií na boj proti chudobe a zabezpečenie trvalo udržateľného spôsobu života chudobných,
 • Mobilizácia finančných zdrojov na dosiahnutie strategických cieľov rozvoja biodiverzity do r. 2010.

Odporúčané aktivity pre The International Day for Biological Diversity 2006:

 • Články v národnej a regionálnej tlači,
 • Vystúpenia oficiálnych vedeckých autorít v médiách na tému dňa,
 • Organizovanie výstav, seminárov a prezentácií,
 • Dni otvorených dverí v botanických záhradách, či centrách na zachovanie genofondu rastlín so sprievodnými podujatiami pre verejnosť,
 • Organizovanie literárnych, fotografických, výtvarných súťaží na tému dňa,
 • Prezentácia témy biodiverzity na školách odborníkmi z danej oblasti, plagátmi, zoznamami príslušných web-stránok s témou biodiverzity apod.
 • Vytvorenie špeciálnej web stránky alebo stránok pod stránkou International Biological Diversity Day so zverejnením plánovaných podujatí, správ, informácií,
 • Predstavenie lokálnych a celonárodných akčných plánov na zachovanie biodiverzity a vyvolanie širokej diskusie k nim na identifikáciu a stanovenie priorít týchto plánov vzhľadom na jednotlivé regionálne osobitosti.

Zdroj: http://www.biodiv.org/, SAŽP

Súvisiace odkazy:


Kalendárium:
Medzinárodný deň mlieka