Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový deň kultúrneho dedičstva

dátum udalosti: 18. apríla 1983, kategória: Významné dni

18. apríl - Svetový deň kultúrneho dedičstva je symbolom bohatstva ľustva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity. Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanienie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

18. apríla 1982 bol pri príležitosti sympózia organizovaného Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Tunisku prednesený návrh, aby sa tento deň oslavoval naraz po celom svete ako Medzinárodný deň pamiatok a sídiel (International Day for Monuments and Sites). Tento projekt bol prijatý Výkonným výborom ICOMOS-u, ktorý vypracoval a poskytol praktické návrhy národným výborom, ako oslavovať tento deň.
Myšlienka bola odobrená aj celosvetovou konferebciou UNESCO, ktorá na svojom 22. zasadnutí v novembri 1983 prijala rezolúciu, odporúčajúcu svojim členom zvážiť možnosť vyhlásiť každoročne 18. apríl za Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, ktorý sa už tradične nazýva aj Svetovým dňom kultúrneho dedičstva.

ICOMOS, Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, navrhuje mnoho spôsobov, ako oslavovať Medzinárodný deň pamiatok a sídiel:

 • Návštevami pamiatok, sídiel, prebiehajúcich rekonštrukcií i a archeologických vykopávok, ktoré sú sprístupnené podľa možnosti bezplatne,
 • Článkami v novinách, televízii a rozhlasovom vysielaní,
 • Vyvesením bilboardov a plagátov na verejných priestranstvách, ktoré vyzývajú k ochrane kultúrneho dedičstva,
 • Usporiadaním konferencií a interview s domácimi i zahraničnými expertmi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva,
 • Organizovaním diskusií v kultúrnych centrách, radniciach či na iných verejných miestach,
 • Výstavami malieb, fotografií, trojrozmerných exponátov, ...
 • Vydávaním kníh, plagátov, pohľadníc, príležitostných známok, ...
 • Udeľovaním cien osobnostiam za mimoriadny prínos v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a jej propagácie,
 • Otváraním nedávno zrekonštruovaných pamiatok,
 • Špeciálnymi podujatiami pre deti a mládež s cieľom podnietiť ich záujem o ochranu pamiatok,
 • Podnecovaním twinningovej spolupráce medzi organizáciami v oblasti výmeny hovorcov, usporadúvania konferencií. mítingov a seminárov či vydávaním spoločných publikácií.

Už šiesty rok ICOMOS vyberá spoločnú tému pre všetky národné výbory pre tento deň. Tohtoročná téma - Priemyselné dedičstvo - bola schválená na 15. celosvetovom zasadnutí ICOMOS-u jeho výkonným výborom a prijatá jeho generálnym zhromaždením vo forme rezolúcie. V tejto rezolúcii sa zdôrazňuje význam niekedy neprávom zaznávaného priemyselného kultúrneho dedičstva pre každodenný život ľudí. Fabriky, dielne, elektrárne, bane, železnice, mosty - táto oblasť kultúrneho dedičstva je rovnako dôležitá ako oblasť kultúrneho dedičstva reprezentovaného cirkevnými či obytnými stavbami.
Rýchle zmeny v oblasti ekonomiky a priemyslu, ktoré sú charakteristické pre posledné 2 storočia, sa premietli do rozvoja priemyselných areálov mnohých miest, ktoré často zaberajú rozsiahle územia a ktoré sú živým svedkom vývoja v oblasti priemyselných technológií a vyžívania prírodných zdrojov.
Osud a perspektíva mnohých priemyselných stavieb nie je veľmi radostný, mnohé sú opustené a ohrozené deštrukciou, hoci predstavujú výrazný odkaz tvorivého génia ľudstva.
ICOMOS tento rok spolupracuje s Medzinárodným výborom pre priemyselné dedičstvo - The International Committee for the Industrial Heritage (TICCIH). TICCIH je dlhoročným partnerom ICOMOS-u v oblasti priemyselného dedičstva, jeho ochrany, obnovy, objavovania, výskumu, dokumentovania a stvárňovania poskytujúc mu možnosť úzkej spolupráce s medzinárodnou sieťou profesionálov a špecialistov v oblasti priemyselného dedičstva.

Zdroj: UNESCO, ICOMOS

Súvisiace odkazy: