Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Medzinárodné dohovory

Kalendárium kategória Medzinárodné dohovory

september
16. septembra 1987 Prijatie Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu Medzinárodné dohovory
19. septembra 1979 Prijatie Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť Medzinárodné dohovory
20. septembra 1994 Prijatie Dohovoru o jadrovej bezpečnosti Medzinárodné dohovory
21. septembra 1988 Prijatie spoločného protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru Medzinárodné dohovory
28. septembra 1984 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o EMEP Medzinárodné dohovory
júl
08. júla 1985 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o znížení emisií síry a ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30% Medzinárodné dohovory
november
01. novembra 1988 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov Medzinárodné dohovory
08. novembra 1991 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením a ich prenosov cez hranice štátov Medzinárodné dohovory
13. novembra 1979 Prijatie Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Medzinárodné dohovory
16. novembra 1972 Prijatie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Medzinárodné dohovory
30. novembra 1999 Prijatie Protokolu o znížení acidifikácie,eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Medzinárodné dohovory
december
01. decembra 1959 Prijatie Zmluvy o Antarktíde Medzinárodné dohovory
04. decembra 1991 Prijatie Dohody o ochrane netopierov v Európe Medzinárodné dohovory
11. decembra 1997 Prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy Medzinárodné dohovory
17. decembra 1994 Prijatie Dohovoru k energetickej charte Medzinárodné dohovory
marec
03. marca 1973 Prijatie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Medzinárodné dohovory
17. marca 1992 Prijatie Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií Medzinárodné dohovory
17. marca 1993 Prijatie Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier Medzinárodné dohovory
22. marca 1989 Prijatie Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní Medzinárodné dohovory
22. marca 1985 Prijatie Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy Medzinárodné dohovory
máj
09. mája 1992 Prijatie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy Medzinárodné dohovory
21. mája 1963 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou Medzinárodné dohovory
21. mája 2003 Prijatie Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku Medzinárodné dohovory
22. mája 2003 Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Medzinárodné dohovory
23. mája 2001 Prijatie Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach Medzinárodné dohovory
február
25. februára 1991 Prijatie Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Medzinárodné dohovory
jún
05. júna 1992 Prijatie Dohovoru o biologickej diverzite Medzinárodné dohovory
14. júna 1994 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry Medzinárodné dohovory
16. júna 1995 Prijatie Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva Medzinárodné dohovory
17. júna 1994 Prijatie Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike Medzinárodné dohovory
17. júna 1999 Prijatie Protokolu o vode a zdraví Medzinárodné dohovory
23. júna 1979 Prijatie Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Medzinárodné dohovory
24. júna 1998 Prijatie Protokolu o ťažkých kovoch k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov Medzinárodné dohovory
24. júna 1998 Prijatie Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Medzinárodné dohovory
25. júna 1998 Prijatie Dohovoru o prístupe k informáciám,účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Medzinárodné dohovory
29. júna 1994 Prijatie Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Medzinárodné dohovory
Kalendárium:
1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj