Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » jún

Kalendárium v mesiaci jún

Dátum udalosti Názov udalosti Kategória
05. júna 1972 Svetový deň životného prostredia Významné dni
05. júna 1992 Prijatie Dohovoru o biologickej diverzite Medzinárodné dohovory
08. júna 1992 Svetový deň oceánov Významné dni
14. júna 2004 Svetový deň darcov krvi Významné dni
14. júna 1994 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry Medzinárodné dohovory
14. júna 1993 1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie
14. júna 1978 Zriadenie Národného parku Nízke Tatry Výročia udalostí
15. júna 1870 Objavenie Dobšinskej ľadovej jaskyne Objavy
16. júna 1995 Prijatie Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva Medzinárodné dohovory
17. júna 1995 Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští Významné dni
17. júna 1999 Prijatie Protokolu o vode a zdraví Medzinárodné dohovory
17. júna 1994 Prijatie Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike Medzinárodné dohovory
21. júna 1986 Svetový deň veľrýb Významné dni
22. júna 1932 Objavenie Harmaneckej jaskyne Objavy
23. júna 1935 Sprístupnenie jaskyne Driny Objavy
23. júna 1979 Prijatie Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov Medzinárodné dohovory
24. júna 1998 Prijatie Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Medzinárodné dohovory
24. júna 1998 Prijatie Protokolu o ťažkých kovoch k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov Medzinárodné dohovory
24. júna 1985 Zriadenie CHKO Ponitrie Výročia udalostí
25. júna 1998 Prijatie Dohovoru o prístupe k informáciám,účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Medzinárodné dohovory
25. júna 1990 Zriadenie CHKO Latorica Výročia udalostí
29. júna 1923 Objavenie Bystrianskej jaskyne Objavy
29. júna 1994 Prijatie Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja Medzinárodné dohovory
29. júna 2004 Medzinárodný deň Dunaja Významné dni