Živá príroda

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Živá príroda

Živá príroda

O Živej prírode

ŽIVÁ PRÍRODA - výchovno-vzdelávací projekt vyhlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Field Studies Council (FSC) z Veľkej Británie, za finančnej podpory Darwin Initiative a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p.

Projektovým manažérom bol Ing. Tomáš Kizek zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Prvá etapa projektu trvala od roku 2001 do roku 2003. V súčasnosti projekt "Živá príroda" pokračuje programom "BISEL (Biotic Index at School Education Level)".

Z celkového počtu prihlásených 799 skupín, úlohy v prvej etape projektu úspešne zvládlo 485 skupín, ktoré nám svoje výsledky poslali na konci roku 2001 na adresu SAŽP v Banskej Bystrici.

Riešitelia

Úlohy v projekte riešili žiaci vo veku 10 až 15 rokov, výnimočne aj mladší. V prvej etape projektu mapovali výskyt 105 druhov živočíchov a 120 druhov rastlín na vybraných miestach v blízkom okolí školy alebo bydliska. Výskyt vybraných druhov zaznamenávali do evidenčných kariet a zatrieďovali do troch základných typov ekosystémov - lesného, lúčneho a vodného.

Žiaci do evidenčných kariet celkove zaznamenali 13 880 živočíchov a 20 900 rastlín, ktoré počas vychádzok objavili na viac ako 680 miestach Slovenska. Každé miesto (lokalitu), ktoré pravidelne navštevovali nám vyznačili na mape v mierke 1:50 000, ich údaje posudzovali odborníci a potom sa zaznamenávajú v geografickom informačnom systéme (GIS), prostredí ArcView.

Každá skupina, ktorá poslala výsledky, zdarma dostala celú databázu zaznamenanú na CD, v ktorej okrem vlastných výsledkov našla všetky údaje, ktoré poslali ostatné skupiny. Vďaka prehľadným detským mapám rozšírenia všetkých vybraných druhov rastlín a živočíchov sa verejnosť dozvedela o ich aktuálnom rozšírení na území Slovenska.

Databáza obsahuje 6 vrstiev, osobitne pre rastliny a živočíchy, ako aj typ ekosystému. Záujemca v nej nájde údaje ku každému spracovanému druhu, teda meno rastliny, živočícha a názov lokality, kde bol daný druh nájdený, meno skupiny, ktorá ho našla a ZŠ (príp. inej organizácie), z ktorej skupina žiakov pochádzala. CD obsahuje manuál a prehliadač, ktoré umožňujú prehliadanie a výbery informácií podľa požiadaviek.

Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
CEVAP - Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
P.O. Box 252
telefón: 048 / 43 74 175
e-mail:
Ing. Tomáš Kizek
kizek@sazp.sk