Živá príroda

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Živá príroda » Kritériá hodnotenia

Kritériá hodnotenia práce v prvej etape projektu

Pri hodnotení Vašej práce sme brali do úvahy:

Kritéria

1. Počet terénnych vychádzok.

Ilustračný obrázok

Frekvencia vychádzok najmä v mesiacoch apríl až jún, bola hlavným kritériom hodnotenia práce, pretože čo najdlhší pobyt v prírode je hlavným cieľom projektu. O presných dátumoch terénnych vychádzok ste nás informovali na vyplnených evidenčných kartách. Nastali len dva paradoxné prípady, keď uvedenému veľkému počtu vychádzok pracovnej skupiny, nezodpovedá počet zaznamenaných druhov. Takmer všetky skupiny na vychádzkach zaznamenali výskyt aspoň niekoľkých najhojnejších a najrozšírenejších druhov rastlín a živočíchov.


2. Rozsah mapovania.

Aj toto kritérium bolo založené na dobrovoľnosti a záujme členov skupiny. Niektoré skupiny mapovali len rastliny, iné len živočíchy, čo je v poriadku. Ďalšie skupiny sa z priestorových možností museli obmedziť len na niektorý z ekosystémov. Väčšinou však mali vo svojej blízkosti všetky tri typy - lesný, lúčny aj vodný. Tak ako sme avizovali na úvodnom školení vedúcich skupín, kritériom hodnotenia nebol počet zistených rastlín a živočíchov, nakoľko biologická rozmanitosť závisí od celkovej kvality navštevovaného územia. Bolo však veľa skupín, ktoré uskutočnili mapovanie v celom rozsahu a okrem toho nám navyše pripojili zoznam ďalších druhov.


3. Ostatný dokumentačný materiál.

Veľmi nás teší, že okrem evidenčných kariet a máp nám viaceré skupiny nezabudli priložiť listy s poznámkami, zážitkami z terénu, fotografie, kresby rastlín a živočíchov a rôzny prírodný dokumentačný materiál nájdený v teréne. Pri pátraní po živočíchoch neušli Vašej pozornosti ani rôzne pierka vtákov, škrupinky vajíčok, "zvlečky" z hadov, rôzne staré hniezda spevavcov, uhynutý hmyz, prázdne ulity mäkkýšov, plody a semená rastlín, podľa ktorých sa niektorí pokúsili dokonca aj určiť, akému druhu živočícha alebo rastliny patria. V dvoch prípadoch na kmeni značkovacieho stromu našli srsť medveďa a diviaka. Vieme, že niektorí z Vás si vyskúšali aj niektoré metódy popísané v metodickej príručke, napr. odlievanie stôp, zisťovanie čistoty vody a pod. Veríme, že aj avizované multimediálne CD Detektív v prírode bude v tomto smere veľmi užitočné.

Problémy s určovaním rastlín a živočíchov

Ako sme už uviedli, úroveň spracovania evidenčných kariet bola rôzna. V tejto časti sa zameriame na tie vybrané druhy, ktoré Vám robili najväčšie problémy. V týchto prípadoch musel odborný tím vzhľadom na nálezisko údaje spochybňovať tým spôsobom, že viac ako nepravdepodobné údaje v evidenčnej karte úplne vyškrtol, prípadne tam, kde to nebolo jednoznačné, bol údaj na mape prenesený v podobe prázdneho krúžku. Tieto údaje bude potrebné overiť a výskyt daného druhu potvrdiť. Najčastejšie chyby a nedorozumenia v určovaní nastali pri hlaváčikovi jarnom a šaláte trvácom, v niektorých prípadoch medzi problémové druhy patrili aj okrasa okolíkatá a perutník močiarny. Z drevín to bol predovšetkým topoľ biely, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamieňal s topoľom osikovým (osika). V zoológii sa vyskytli problémy s určovaním chrčka poľného. Kritériá hodnotenia práce v prvej etape projektu sa skupiny museli neraz spoľahnúť len na pobytové znaky. Všeobecne sa ťažko určoval aj hmyz. Výskyt lienky veľkej uvádzala väčšina skupín a je veľmi pravdepodobné, že išlo o zámenu s podobnými menšími druhmi, najmä ak sa našla na lúke. Pri motýľoch sa vyskytli pochybnosti o výskyte, z dôvodu nesprávneho určenia, u pestroňa vlkovcového a jasoňa červenookého, a to aj napriek tomu, že ide nápadné druhy. Z ostatných bezstavovcov najväčšie problémy v rozlíšení narobili slimák krovinový a slimák pásikavý. Vo všetkých uvedených prípadoch čiastočnú zodpovednosť nesie aj projektový tím, ktorý pri výbere druhov v celom rozsahu nezohľadnil možné problémy s ich určovaním v teréne.

Na druhej strane si žiaci budú musieť lepšie všímať a porovnávať charakteristické časti stavby tela a preštudovať všetky poznámky uvedené v tabuľke ilustrovanej skladačky, prípadne v inej literatúre. Pokiaľ ide o vtáky, problémy s určovaním sme nezaznamenali. Pri niektorých zriedkavejších druhoch by nám veľmi pomohlo, keby sme presne vedeli, ku ktorému dátumu terénnej vychádzky sa vzťahuje pozorovanie. Podľa toho by odborník ľahšie posúdil, či napr. dudok alebo včelárik sledovaným územím len prelietal (migroval), alebo aj hniezdil! V tomto prípade by určite pomohlo odlišné farebné značenie v evidenčných kartách, ktoré by bolo totožné s uvedeným dátumom pozorovania, resp. vychádzky. O tomto spôsobe zaznamenávania v evidenčných kartách sme v metodike nepísali, preto tento návrh môže skvalitniť terénne pozorovania v ďalších rokoch, ak sa škola alebo rodina bude mapovaniu venovať aj naďalej.

Ohlasy z ochranárskej praxe

Pretože predmetom mapovania boli aj v súčasnosti už zriedkavé a ohrozené druhy, o výsledky prejavila záujem Štátna ochrana prírody SR. Nakoniec výber druhov nebol náhodný a v nasledujúcom roku sa niektoré údaje na základe Vašich evidenčných kariet budú overovať.